Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Rapport för 2018 års kusttrålningsundersökning av kustnära fiskbestånd längs den svenska västkusten

Svensson, Filip; Svenson, Anders; Jakobsson, Peter; Thorvaldsson, Baldvin; Hentati Sundberg, Jonas; Wennhage, Håkan

Abstract

Kusttrålningar har genomförts längs svenska kusten i Västerhavet sedan 2001. En huvudsaklig målsättning sedan starten har varit att övervaka utvecklingen av lokala bestånd och kustkomponenter av bestånd för ett urval av fiskarter med särskild fokus på torsk. Sedan 2009 är provtagningen fokuserad till kustavsnittet med skärgård mellan Fladen banken i söder och Singlefjorden i norr och sedan 2013 är provtagningen anpassad för att även övervaka fisksamhällets utveckling för Havsmiljödirektivet vad det gäller biologisk mångfald och marina näringsvävar. Årets kusttrålning genomfördes den 3-13 september 2018 då sammanlagt 32 trålstationer besöktes i norra Västerhavet. I kustområden gjordes 24 tråldrag och i utsjön gjordes åtta tråldrag. Fångsterna av torsk längs kusten under 2018 låg i stort sätt på samma låga nivå som föregående år. Förekomsten av stor könsmogen torsk längs kusten var fortsatt mycket låg; den största torsken som fångades i kustområdena under 2018 var 56 cm lång och fångades i Askeröfjorden. Fångsterna av torsk i utsjön under 2018 indikerar i jämförelse med 2017 års provtagning en fortsatt minskning. Fångsterna av torsk i utsjön 2018 var de lägsta som registrerats sedan provtagningen började. Vitling är en av de vanligaste fiskarterna som fångas i kusttrålningen under de senaste åren (2013-2018). De negativa trenderna för vitling både i utsjön och i kustområdena fortsatte under 2018 på samma sätt som under 2017. Fångstnivåerna för kolja i kustområdena var på en liknande nivå som under 2017 års kusttrålning samtidigt som koljan i utsjön befann sig på den lägsta nivå som registrerats sedan kusttrålningen startade. Generellt, vad det gäller torskfiskar så utgjordes fångsterna nästan uteslutande av juvenil fisk. Två arter av rocka fångades – knaggrocka och klorocka. Totalt fångades 48 olika fiskarter.

Keywords

kusttrålning; bottentrålexpedition; torsk; biologisk mångfald

Published in

Aqua reports
2019, number: 2019:10eISBN: 978-91-576-9667-0
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet