Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2019Open access

Fjällbacka, Västerhavet, 1989–2018

Mustamäki, Noora; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik; Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Ek, Caroline

Abstract

Den integrerade kustfiskövervakningen i Fjällbacka visar på en dominans av mesopredatorer som skärsnultra, stensnultra och svart smörbult i provfisket i augusti, och en dominans av rovfiskar som torsk, gråsej och vitling i provfisket under oktober. Fångsten av torsk var dock låg under 2018, och i augusti 2018 fångades ingen torsk. De torskar som fångades i oktober var få och små. De låga fångsterna kan vara kopplade till den höga vattentemperaturen under sommaren 2018. Hälsotillståndet hos tånglake har blivit sämre, samtidigt som de flesta analyserade miljögifter visar relativt låga och nedåtgående eller oförändrade halter. Liknande förändringar har även observerats i de andra referensområdena för kustfisk, vilket kan tyda på att det är fråga om en likartad och generell inverkan på fiskens hälsa längs våra kuster. Det är oroande att tånglakens hälsotillstånd har försämrats i ett referensområde som anses vara relativt opåverkat av direkt mänsklig aktivitet. Det är därför angeläget att klarlägga om det är okända miljögifter, kända miljögifter som inte övervakas idag, eller andra miljöfaktorer som orsakar den försämrade hälsan hos tånglake.

Keywords

kustfisk; kustfiskövervakning; Fjällbacka

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2019, number: 2019:1Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet