Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2019Open access

Holmöarna, Bottniska viken, 1989–2018

Mustamäki, Noora; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik; Tärnlund, Susanne; Pettersson, Mikael; Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Ek, Caroline

Abstract

Den integrerade kustfiskövervakningen i Holmöarna visar på en tydlig förändring i fisksamhället från ett abborrdominerat till karpfiskdominerat tillstånd. Abborrens tillväxt har dock inte förändrats under provfiskeperioden. De arter som har ökat i förekomst är mört och sik, och mängden stora individer i fisksamhället (fiskar >30 cm) har ökat över tid. Hos tånglaken har relativa gonadvikten minskat över tid, men inga förändringar i ynglens överlevnad har observerats. Hälsotillståndet hos abborre har blivit sämre, samtidigt som de flesta analyserade miljögifter visar relativt låga och nedåtgående eller oförändrade halter. Inverkan på abborrens hälsotillstånd talar för att fisken är exponerad för något eller några kemiska ämnen som idag inte mäts. Liknande förändringar har även observerats i de andra referensområdena för kustfisk och kan tyda på att det är fråga om en likartad och generell inverkan på fiskens hälsa längs våra kuster. Det är oroande att abborrens hälsotillstånd har försämrats i ett referensområde som anses vara relativt opåverkat av direkt mänsklig aktivitet. Det är därför angeläget att klarlägga om det är okända miljögifter, kända miljögifter som inte övervakas idag, eller andra miljöfaktorer som orsakar fiskens försämrade hälsa och den begynnande negativa utvecklingen som ses på populationsnivå hos abborren.

Keywords

integrerad kustfiskövervakning; miljöövervakning; kustfisk; Holmön

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2019, number: 2019:2Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet