Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2019Open access

Kvädöfjärden, Egentliga Östersjön, 1981–2018

Mustamäki, Noora; Olsson, Jens; Franzén, Fredrik; Förlin, Lars; Larsson, Åke; Parkkonen, Jari; Faxneld, Suzanne; Danielsson, Sara; Ek, Caroline

Abstract

Den integrerade kustfiskövervakningen i Kvädöfjärden har visat på minskande fångster av abborre och rovfisk sedan 2002, men den varma sommaren 2018 vände trenden med en relativt hög fångst av abborre och även gös. Abborrens och tånglakens längd vid ålder har ökat över tid, men konditionen hos tånglakehonor har försämrats. Andelen onormala yngel hos tånglaken har varierat mellan åren, men var relativt hög under 2018. Hälsotillståndet hos abborre och tånglake är negativt påverkat. Samtidigt är halterna av de flesta analyserade miljögifterna relativt låga med nedåtgående eller oförändrade trender, med undantag av kadmium och kvicksilver. Liknande förändringar har även observerats i de andra referensområdena för kustfisk och kan tyda på att det är fråga om en likartad och generell påverkan på fiskens hälsa längs våra kuster. Det är oroande att abborrens och tånglakens hälsotillstånd har försämrats i ett referensområde som anses vara relativt opåverkat av direkt mänsklig aktivitet. Det är därför angeläget att klarlägga om det är okända miljögifter, kända miljögifter som inte övervakas idag, eller andra miljöfaktorer som orsakar fiskens försämrade hälsa.

Keywords

integrerad kustfiskövervakning; kustfisk; Kvädöfjärden

Published in

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning
2019, number: 2019:3Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet