Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2018Open access

Jämförelser av PEC och PNEC från EFSA med riktvärden och uppmätta halter av växtskyddsmedel i ytvatten : Underlagsrapport till Naturvårdsverket 2018

Berggren, Kristina; Boström, Gustaf; Gutfreund, Carola; Gönczi, Mikaela; Kreuger, Jenny

Keywords

växtskyddsmedel i ytvatten; nationell miljöövervakning

Published in

Publisher: Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet