Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2019

Strukturen en avvägning mellan olika former av tillgångar

Nilsson, Jerker

Abstract

Alla branscher förändras över tid. Det förekommer uppköp, fusioner och nyetableringar. Gamla branscher försvinner, splittras upp och slås ihop, och nya branscher uppstår. Branschförändringar äger rum i hela näringslivet, även i primärjordbruket. Lantbruksföretagen blir större, får ändrade ägandestrukturer och nya kontraktsformer. En vanlig förklaring till ändrad branschstruktur är att det kommer fram nya förutsättningar för storleksfördelar som innebär att produktionskostnaden per enhet ofta sjunker med större volym av produkter. De stora enheterna kan därmed tåla lägre marknadspriser, samtidigt som investerarna har möjlighet att få en marknadsmässig kapitalavkastning. Denna utveckling hänger samman internationaliseringen, som gör att det finns allt fler säljare av en bestämd vara och därmed större sannolikhet att några kan producera till lägre kostnad än de existerande producenterna.

Keywords

ekonomi; branschstrukturer

Published in

Lantbrukets affärer
2019, number: 1, pages: 33-33

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/101359