Skip to main content
Report, 2018

Nya vägar till ökad förädling, kommersialisering och lönsamhet i bärföretag

Byström, Sara; Fernqvist, Fredrik; Isaksson, Ann-Kristin; Jönsson, Martina; Åström, Hanna

Abstract

I konkurrenskraftutredningen (2015) konstateras att mer än 50 % av alla trädgårdsprodukter säljs färska och obearbetade, och att andelen svenska bär till industrin är låg. I utredningen konstateras att det finns behov av att utveckla tydliga marknadsstrategier för bärförädling anpassat för olika produkter, kunder och marknadssegment, samt att parallellt utveckla starka relationer i hela livsmedelskedjan. Det finns en ökad medvetenhet hos kunder kring kost och hälsa, samt ett ökat intresse för bär och bärprodukter som juicer, smothies etc, kopplade till hälsotrender, nyttighetsaspekter, trender kring ”super-bär” etc. Intresset för att odla egna bär eller självplock ökar också. Det finns således en marknad för bär och produkter baserade på bär, som borde vara våra svenska bärodlare tillgodo. För att kunna öka lönsamheten i bärbranschen behövs just utveckling och kommersialisering av nya produkter. För att nå dit behövs i sin tur en ökad samverkan mellan alla olika aktörer längs bärens värdekedja. Detta projekt är en förstudie där nya samverkansformer längs värdekedjan är belysta, med syftet att generera ökad lönsamhet i bärnäringen. Den samverkan som finns mellan odlare, förädlare, handel etc varierar, men det finns ingen specifik organisation kring detta, vilket många aktörer i projektet efterlyser. Den frågan dyker upp gång på gång. En ökad samverkan bland producenterna skulle kunna ge möjligheter till samarbete kring gemensamma maskiner, inköp av emballage, större leveranser, marknadsföring mm, men även en ökad samverkan med andra aktörer skulle gynna branschen som helhet. I projektet har vi genom litteraturstudier, intervjuer med ett antal företag i Norrbotten och Halland, samt med två genomförda workshops, försökt finna svar på följande frågor: • Vilka nuvarande bärprodukter efterfrågas av slutanvändare i dag? • Vilka nya innovativa produkter kan bli aktuella? • Vilken betalningsvilja finns för dessa produkter? • Hur kan vi närma slutanvändaren till primärproducenten och via denna samverkan hitta nya vägar i processen med att utveckla nya produkter? • Hur ska produkterna lämpligast förpackas, distribueras och säljas? • Hur kan vi hitta en långsiktig strategi och samverkan längs hela värdekedjan där alla ingående länkar bidrar till en win-win-situation? Studien har påvisat många likheter inom bärbranschen i både norra och södra Sverige. Det finns ingen större specifik försäljnings-eller samarbetsorganisationer för bärodlare i något av länen. Företagen har dålig koll på varandra, varandras produkter och behov mellan leden, och även svårt veta vilka produkter som behövs/efterfrågas. De större företagen har oftast bättre utarbetade kontaktnät och har inte lika stort behov av samarbete som de mindre företagen. Tidsbrist är den vanligaste orsaken att företagen inte orkar eller hinner jobba med samverkan. Lösningen till detta är inte självklar, många frågor kvarstår även efter förstudien om vem eller vilka som ska organisera detta. Förstudien har dock ringat in vilka områden som är viktiga att lösa. Det viktigaste vi ser att omgående skapa en plattform. Vi tror inte att det är odlarna som ska göra detta, utan här behövs krafter utifrån. Krafter som kan organisera och driva verksamheten vidare. Detta kommer ge odlarna värdefulla kontakter och samarbetsmöjligheter, men framför allt måste slutkunderna få bättre vetskap om att produkterna finns och var säljkanalerna finns. Kunskapsspridning tror vi är nästa nyckel. Vi måste på bred front arbeta med kunskapsspridning i alla led, framförallt för att konsumenter och uppköpare ska se vilka mervärden som finns i och med att de väljer svenska bär vid sina inköp.

Keywords

förädling; kommersialisering; lönsamhet; bärföretag

Published in


Publisher: SLU; Tillväxt Trädgård; Hushållningssällskapet

Authors' information

Byström, Sara
The Rural Economy and Agricultural Societies
Isaksson, Ann-Kristin
The Rural Economy and Agricultural Societies
Jönsson, Martina
The Rural Economy and Agricultural Societies
Åström, Hanna
The Rural Economy and Agricultural Societies

UKÄ Subject classification

Horticulture
Business Administration

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/101448