Skip to main content
Report, 2019

Resultat från miljöövervakningen av bekämpningsmedel (växtskyddsmedel) - Årssammanställning 2017

Nanos, Therese; Kreuger, Jenny

Abstract

Rapporten presenterar resultat från miljöövervakningen av växtskyddsmedel i ytvatten, grundvatten, sediment, nederbörd och luft för undersökningsåret 2017. I ytvattenproverna påträffades sammanlagt 84 olika substanser vid ett eller flera tillfällen. Flest antal substanser påträffades i vattendragen från Halland och Skåne, som också är den region i Sverige där användningen är som störst. Den sammanlagda halten av växtskyddsmedel i ytvattenproverna varierade under året, och förhöjda halter uppmättes vid några tillfällen i Skåne under våren och i Östergötland och Halland under hösten. Andelen prover med fynd som översteg någon substans riktvärde var 36 % och totalt påträffades 18 substanser över sitt riktvärde. Diflufenikan var den substans som påträffades flest gånger över sitt riktvärde (0,01 µg/l) och är även den substans som oftast påträffats över sitt riktvärde under hela perioden 2002 - 2017 (i ca 14 % av proven). I grundvattenproverna från de fyra typområdena påträffades totalt 19 enskilda substanser. Flest enskilda substanser påträffades i Hallands typområde. Resultaten från provtagningen av grundvatten visar inga överskridanden av bedömningsgrunden för summahalt i grundvatten på 0,5 µg/l. Däremot överskreds bedömningsgrunden för halt av en enskild substans på 0,1 µg/l i ett par prover från Halland. Den rikliga nederbörden hösten 2017 i Halland efter en relativt torr sommar innebär att det kan uppstå korta pulser med snabb transport genom sprickor i jorden ner till det ytliga grundvattnet av substanser som normalt inte påträffas i grundvattenprover. I luft- och nederbördsprover påträffades upp till 62 enskilda substanser. Prosulfokarb påträffades i högst halter, främst under hösten och tidig vinter. Vinterprovtagning 2017/2018 visade att ett stort antal växtskyddsmedel förekommer i luft och nederbörd under hela eller stora delar av vintern.

Keywords

bekämpningsmedel; växtskyddsmedel; ytvatten; grundvatten; sediment; nederbörd; regnvatten; luft; atmosfärisk deposition

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2019, number: 2019:1

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Kreuger, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Non-toxic environment
SLU Network Plant Protection

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/101587