Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Open access

Biobränslen, gamla träd och död ved i jordbrukslandskapet

Lennartsson, Tommy; Svensson, Roger; Helldin, J-O; Ek, Tommy; Axelsson Linkowski, Weronika; Westin, Anna

Keywords

biobränslen; död ved; biobränsleskörd; trädbränslen; jordbrukslandskap

Published in

CBM:s skriftserie
2017, number: 105ISBN: 978-91-88083-13-5
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet