Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2017Open access

Barn och fyrhjulingar : riskacceptans och attityder kring användningen av fyrhjulingar på landsbygden ur ett föräldraperspektiv

Stave, Christina; Lundqvist, Peter; Göransson, Eva

Abstract

Föreliggande studie undersöker attityder och beteenden hos föräldrar och barn som kör fyrhjuling, samt deras erfarenheter av incidenter och skador. Resultaten skall ligga till grund för åtgärdsförslag för olika aktörers fortsatta arbete. Två fokusgrupper, en med ungdomar och en med föräldrar samt en djupintervju med en återförsäljare av fyrhjulingar utfördes inledningsvis. Intervjuerna analyserades och resulterade i sex teman som låg till grund för en intervjuguide som användes för att göra riksomfattande telefonintervjuer med föräldrar och efter medgivande även med en del av deras barn. 50 telefonintervjuer genomfördes under perioden hösten 2015 till våren 2016. Av de intervjuade var 41 vuxna och 9 barn i åldrarna 5–14 år.

Resultaten analyserades och svaren för varje fråga sammanställdes, härav framkom 8 teman, vilka beskrivs i rapporten: 1. Användning av fyrhjulingar. 2. Riskmedvetenhet. 3. Information hjälper ej – ”Inte vi men de andra”. 4. Föräldrarnas uppfattning om barns förmåga. 5. Barnens lärande. 6. Barnens perspektiv. 7. Regler och ansvar och 8. Hur är det med riskacceptans? Resultaten visade bland annat att föräldrarna var riskmedvetna och flera visade på en riskacceptans men samtidigt ett stort engagemang för barnens säkerhet. Ett flertal förslag till rekommendationer för att öka säkerheten lämnas i slutet av rapporten.

Keywords

Fyrhjuling, barnolyckor, föräldrar, riskmedveten, riskacceptans

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2017, number: 2017:5ISBN: 978-91-576-8933-7
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet