Skip to main content
Report, 2016

Säkrare fyrhjulingar: slutrapport

Hellsten, Mikael; Lundqvist, Peter

Abstract

Föreliggande projekt har genomförts med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Projektet är initierat med anledning av att fyrhjulingar, ATV eller Quad bikes är hårt drabbade av olyckor och speciellt vältningsolyckor. Dessa olyckor utgör ett globalt problem. I Sverige sker den största delen av vältningsolyckor på väg. Den vanligaste konstruktionen av fyrhjulingar har hög tyngdpunkt och liten hjulbas vilket i sig innebär betydande risk för vältning. Projektets syfte var att finna lösningar som kan reducera antalet vältningsolyckor med fyrhjulingar. Australien ligger i framkant vad gäller lagstiftning och åtgärder syftande till att reducera olycksfall med fyrhjulingar, främst genom hjälmkrav och olika former av skyddsbågar, västar, bälten och annorlunda konstruktioner (”side by side”, stolar med ryggstöd och ratt) samt hastighetsbegränsningar. Åtgärdsförslag som även föreslagits av forskare i Sverige. Projektet är genomfört med systemgruppsmetodik. Det innebär att företrädare för samtliga intressentkategorier till problemet på lika villkor medverkat i att ta fram lösningar som innebär en förbättring för samtliga. Projektet har därmed inte styrts mot en på förhand bestämd lösning. Projektledningen har lett och administrerat processen utan att söka påverka resultatet. Processen har drivits i seminarieform och i varje seminarium har deltagare som representerat för seminariet adekvata intressentgrupperingar medverkat. Seminariernas rubriker var: problemformulering, idégenerering, idé-val, konceptutveckling och demonstration. Resultat från projektet föreligger i förslag inom områdena; aktiva skydd, passiva skydd, beteendeförändringar samt lagar och regler. Projektgruppen är angelägen om att vald lösning skall kunna omsättas i praktiken och få reellt genomslag på kortast möjliga tid. En vältindikator, kombinerad med larm och GPS är av denna anledning projektets huvudresultat. Utrustningen skall kunna monteras på befintliga fyrhjulingar till rimlig kostnad. Utrustningen skall larma vid risk för vältning och kunna kompletteras med vältningshämmare och kan innehålla stöldlarm, vältningslarm med uppringning av anhörig och räddningstjänst med angivande av position. Förutsatt att resultatet når marknaden inom ett par år kan effekten väntas reducera antalet vältningsolyckor med ca 20%. En enkel prototyp har byggts och demonstrerats i samverkan med räddningsverket på Haninge brandstation den 27 juni och 6 september 2016. Kontaktperson för projektet är: Mikael Hellsten, Båtakåsvägen 2, 311 92 Falkenberg, tel 070 515 31 00 och e-postadress: t.mikael.hellsten@mhab.se (enligt uppdrag från SLU Alnarp).

Keywords

fyrhjulingar; säkerhet; trafiksäkerhet

Published in


Publisher: Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Authors' information

Hellsten, Mikael
No organisation

UKÄ Subject classification

Infrastructure Engineering

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/102520