Skip to main content
Report, 2019

Implementering av bilfria distrikt – en dokumentstudie från ett internationellt, nationellt, regionalt och lokalt perspektiv

Koglin, Till; Vogel, Nina; Perander, Sonja; Larsson, Anders; Marcheschi, Elizabeth

Abstract

Rapporten består av en policy-analys gällande internationella, nationella, regionala och lokala (Malmö och Göteborg) policys som berör bilfria urbana distrikt eller implementering av sådana områden. Detta arbete är en del av projektet ”Bilfria urbana distrikt”, som är ett gemensamt forskningsprojekt mellan Lunds universitet, Sveriges landsbruksuniversitet (SLU) och Chalmers i Göteborg. Dokumenten som analyserats i denna studie kommer både från internationella aktörer, såsom Europeiska Uniounen, och nationella svenska aktörer som Boverket eller Trafikverket. Regionalt och lokalt begränsas analysen till Västra Götalandsregionen och Region Skåne, samt dokument från Malmö stad och Götegorgs stad. I analysen har det framkommit att det finns många aktörer och policys som påverkar implementeringen av bilfria urbana distrikt, vilka kan inverka såväl positivt som negativt på den vidare utvecklingen inom detta område. Dessutom visar denna studie att implementering av bilfria urban distrikt är ett mycket komplext ämne för kommunerna att hantera. För att lyckas med implementeringen behövs ett interdisciplinärt angreppssätt som involverar stads- och trafikplanerare, men även medborgare, politiker och näringsidkare. Faktorer som påverkar en lyckad implementering kan vara just att hela processen förankras i ett större sammanhang, det vill säga bland exempelvis boende, näringsidkare och politiker.

Published in

K2 working papers
2019, number: 2019:8
ISBN: 978-91-985495-4-6, eISBN: 978-91-985495-4-6
Publisher: K2

Authors' information

Koglin, Till
Lund University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Perander, Sonja
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Architecture, Planning and Management
Chalmers University of Technology

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/102818