Skip to main content
Report, 2019

Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark — IM

;

Abstract

Naturvårdsverkets miljöövervakningsenhet genomför Integrerad övervakning av miljötillståndet i skogsekosystem (IM) inom programområdet ”Skog”. Övervakningen är relaterad till konventionen om effekter av långtransporterade luftföroreningar ”Long-range transboundary air pollution – LRTAP 1979” (UN/ECE). IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL), Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Institutionen för vatten och miljö (IVM) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utför övervakningen på uppdrag av Naturvårdsverket.

Miljöövervakningen omfattar ekosystemstudier på avrinningsområdesnivå med bestämningar av vattenbalans, kemiska ämnesbudgetar och effekter på biota, främst vegetation och studier av markprocesser. Syftet är dels att som referensområden ge relevanta bakgrundsdata, dels att söka skilja effekter av mänsklig påverkan från naturlig variation. Modellering för prognostisering av utvecklingen är ett viktigt inslag. IM programmet lämpar sig också väl till testning av modeller. Mätningarna utförs i skyddade områden med lång kontinuitet, utan skogliga aktiviteter. Deposition av luftföroreningar och potentiell klimatpåverkan är de enda mänskliga störningarna i områdena.

Föreliggande rapport redovisar undersökningar från år 2018 och inbegriper de fyra IM-områdena Gårdsjön, Aneboda, Kindla och Gammtratten. Verksamheten under året beskrivs kortfattat i text med glimtar av intressanta resultat som framkommit. Bearbetade data och resultat återfinns i tabellbilagan i slutet på rapporten.


Keywords

ekosystemstudier; avrinningsområde; vattenbalans; kemiska ämnesbudgetar; effekter på biota; vegetation; markprocesser

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

2019, number: 2019:7
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Use of FOMA data
Forest
Lakes and watercourses
Acidification
Eutrophication
Climate
Biodiversity

UKÄ Subject classification

Oceanography, Hydrology, Water Resources
Environmental Sciences
Geochemistry

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103116