Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019

Äldre sorters spannmål och extremvädret 2018 - hur gick det?

Gerhardt, Karin; Wallman, Dylan; Axelsson Linkowski, Weronika

Abstract

Under sommaren och hösten 2018 har det kommit ett flertal artiklar (SvD, Land, m.fl.) kring äldre spannmålssorter, s.k. kultursorter, och deras större förmåga att tolerera det gångna årets extremväder. Det har även kommit uttalanden från ekologiska lantbrukare som odlat både kultursorter och moderna konventionella sorter sida vid sida som intygar att de gamla spannmålen fungerat bättre. I denna pilotstudie har vi undersökt om avkastningen 2018 skiljer sig mellan kultursorter och moderna sorter i ekologisk odling. Undersökningen har genomförts genom telefonintervjuer med ett 60-tal odlare. Vi har också försökt hitta relevant litteratur kring äldre spannmål och torka.

Våra resultat ger visst stöd för att kultursorterna hade klarat sig bättre än de moderna sorterna under 2018. Av de moderna sorterna visade 83% avsevärda skördeförluster men endast 47% av kultursorterna påverkades negativt. Även om studien pekade på stabilare skördenivåer hos kultursorterna, så var det emellertid ändå nästan hälften av dessa som påvisade lägre skördenivåer än “normalskörd”. Totalt samlade vi data om 26 kultursorter och 20 moderna sorter. Detta begränsade den totala mängden observationer per sort vilket försvårade statistiska analyser. Undantaget var vår- och höstvete, där kunde vi statistiskt säkerställa ett bättre resultat för kultursorter än för de moderna sorterna. I övrigt visade kultursorterna, med undantag av havre, en trend av opåverkad skördenivå jämfört med de moderna sorterna 2018. Materialet är dock litet och inte möjligt att säkerställa statistiskt. Flera av de intervjuade lantbrukarna, anser att kultursorterna är mer skördestabila och behöver mindre insatser i både tid, skötsel och gödsel än de moderna sorterna.

Vår litteraturgenomgång fann en mängd artiklar med fokus på kultursorterna som en genetisk resurs. Många har ett hållbarhetsperspektiv med studier av spannmålsodling på torra och utsatta marginalmarker. Under senare år har mängden vetenskaplig litteratur som behandlar klimatförändringar och torka exploderat, men vi fann att det främst handlar om hur konventionell odling med moderna sorter ska hantera ett föränderligt klimat, framför allt med rikligare nederbörd och där de mer torktåliga kultursorterna kan bidra med gener för torkresistens. Det finns även studier som fokuserar på hur vi i framtiden kan odla mer diversifierade sorter och i nya odlingssystem, med till exempel förändrade såningsperioder. Tidigare svensk forskning om torkresistens har visat att höstsådd är mer gynnsamt än vårsådd, samt att svarthavre är synnerligen torktålig

Nyare information visar att användandet av kultursorter har minskat dramatiskt i de flesta områden i världen vilket medför risker för genetisk erosion och utdöende. Detta har också uppmärksammats i den senaste IPBES rapporten (maj 2019), där minskat användande av lokala sorter nämns som en direkt orsak till minskad biologisk mångfald.

Skördenivåer generellt för kultursorter ligger i samma spann som skördenivåerna av moderna spannmål i ekologisk odling. Dock kan de moderna sorterna få betydligt högre skörd vid högre gödselgiva, medan detta har mindre effekt på kultursorterna. Ekoodlare skulle därför kunna byta ut någon modern sort mot en kultursort, eller odla ett flertal kultursorter utan att reducera sin normalskörd nämnvärt vid lågintensiv odling. Ett sådant skifte skulle kunna bidra till riskspridning, ökad genetisk mångfald i jordbrukslandskapet samt ett aktivt bevarande av kulturhistoriska värden. För närvarande kan odlare dessutom ta ut ett högre pris för sina kultursorter.

Keywords

spannmål

Published in

SLU Future Food Reports
2019, number: 8ISBN: 978-91-576-9669-4, eISBN: 978-91-576-9670-0
Publisher: Forskningsplattformen SLU Future Food, Sveriges lantbruksuniversitet