Skip to main content
Book - Peer-reviewed, 2019

Ängar och slåtter

Lennartsson, Tommy; Westin, Anna

Abstract

Denna kunskapssammanställning har tagits fram inom satsningen ”Skötsel av kulturpräglad natur” som finansieras av Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet och görs i samarbete med Centrum för biologisk mångfald. Satsningen syftar till bättre bevarande av biologisk mångfald och kulturmiljövärden i landskapet, genom lokalt anpassad skötsel som bygger på kunskap om sambanden mellan naturtypernas ekologi och deras historia. Kunskapssammanställningen behandlar öppna ängar i Sverige. Den tar inte upp skötseln av sydliga lövängar eller slåtter i fjällbjörkskog, och inte heller skötseln av träd och buskar i ängarna. Sammanställningen bygger på en kombination av publicerad historisk och ekologisk litteratur och vissa nedslag i historiska källmaterial och fältbesök. Den är ett kunskapsunderlag som ger vägledning till vad man behöver tänka på när man sätter upp målbilder för ängar och utformar skötsel. I referenslistan finns länkar till vissa publikationer, främst offentliga dokument och författarnas egna publikationer. Dessa är fria att ladda ner och använda. Författarna vill tacka arrangörer och deltagare på 2017 års slåtterkurser för diskussioner och kunskap om ängsskötsel. Vi vill också tacka Urban Ekstam för hans pionjärinsatser för ängar i natur- och kulturmiljövård, och för att han frikostigt ställt sin särtryckssamling till vårt förfogande. Slutsatser och tolkningar är författarnas egna.

Keywords

ängar; ängskötsel; naturvård; kulturmiljövård; slåtter

Published in


Publisher: Riksantikvarieämbetet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre

UKÄ Subject classification

History
Environmental Sciences
Ecology

Publication Identifiers

ISBN: 978-91-7209-838-1, eISBN: 978-91-7209-837-4

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103445