Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book2019Open access

Seterlandskapet : historia, naturen og kulturen

Bele, Bolette; Norderhaug, Ann; Tunon, Håkan

Abstract

Seterlandskapet er et mangfoldig og variert landskap som mange ennå har et sterkt forhold til. For vel hundre år siden var både det norske og svenske jordbruket avhengig av å utnytte de lokale fôrressursene. Seterbruket utvidet disse mulighetene. Selv om antallet seterbrukere og setrer i drift i dag er betydelig lavere enn før, opprettholdes det fremdeles i sin tradisjonelle form flere steder både i Norge og i Sverige. Men seterbruket er sårbart, og dermed trues også alle de verdiene som er knytta til seterdrifta. Dette gjelder ikke bare det karakteristiske seterlandskapet, men også det biologiske mangfoldet og all den kunnskapen og historiene som er knytta til denne driftsformen. Med denne boka håper vi å gi ei allsidig innføring til seterbruket i MidtNorge og det svenske «fäbodbältet». Det har vært og er fortsatt både likheter og variasjoner i setertradisjonene, både innenfor landene og mellom Norge og Sverige. I tillegg har seterdrifta selvfølgelig endra seg opp gjennom tida, og tilpassa seg den utviklinga som ellers har foregått innenfor jordbruket. I boka beskriver vi mer overordna og nasjonale tradisjoner, samtidig som vi belyser detaljer og variasjoner ved hjelp av lokale eksempler. Eksemplene er i all hovedsak fra Midt-Norge og fra det svenske fäbodbeltet, men vi har også noen eksempler fra andre deler av Norge og Sverige. Noen av leserne vil derfor kjenne seg igjen i noen av de eksemplene vi trekker fram, mens andre eksempler blir mer fremmede. Opplysningene i denne boka tar utgangspunkt i informasjon og kunnskap som vi har tilegnet oss gjennom mer enn tjue års arbeid med prosjekter i seterlandskapet, men vi har også brukt arkivmateriale og litteratur. Innenfor rammen for Interregprosjektet «Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper» har vi også samlet inn faktakunnskap, refleksjoner og innspill fra aktive seterbrukere og andre som har god innsikt i seterbruket både som driftsform og som levende kulturarv. Vi håper at boka er interessant for lesere som vil gjøre seg litt bedre kjente med den verdifulle natur- og kulturarven som seterbruket representerer.

Keywords

seterbruk; seterlandskap; mangfold; naturarv; kulturarv; kulturlandskap; Norge; Sverige

Published in

CBM:s skriftserie
2019, number: 113
Publisher: Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet; Norsk Institutt for Bioøkonomi

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  History
  Animal and Dairy Science
  Other Biological Topics

  More information

  Ingår även i den norska serien: NIBIO BOK 5(8)

  Publication identifier

  eISBN: 978-82-17-02388-3

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/103519