Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Läckagebenägen fosfor i sediment Mulöviken, Granöfjärden, och Bergnäsfjärden : potential för internbelastning och behandling med aluminium

Huser, Brian

Abstract

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka hur stor andel läckagebenägen fosfor som finns i sedimenten i Mulöviken, Granöfjärden, och Bernäsfjärden bottensediment. Insamlad information har utgjort underlag för att göra beräkningar av potentiell internbelastning av fosfor, bedöma lämplighet för aluminiumbehandling, och vilka aluminiumdoser som krävs för att fastlägga fosfor.

Sediment från Mulöviken, Granöfjärden, och Bernäsfjärden har hämtats och analyserats. Den totala mängden läckagebenägen fosfor i vikarnas bottensediment har analyserats. Vikarna har halter av läckagebenägenfosfor i sedimenten som kan bidra till en förhöjd internbelastning av fosfor. läckagebenägen fosfor varierade stort och låg mellan 1,7 g/m2 till 22,3 g/m2 i samtliga vikar. Oftast fanns det mer läckagebenägen fosfor i djupare delar av vikarna. Den högsta potentiella internbelastning (medel) var 6,9 mg/m2 /d i Mulöviken, 10,9 mg/m2 /d i Granöfjärden, och 5,2 mg/m2 /d i Bergnäsfjärden. Värdena anses vara höga för grunda sjöar. För att fastlägga läckagebenägen fosfor krävs det 89 g/m2 aluminium i samtliga vikarna. Dosen ligger mittemellan de doser som har tillsatts eller planeras att tillsättas i andra svenska sjöar.

Sedimenten i vikarna är annorlunda än i inlandssjöar. Därför bör några ytterligare studier göras innan behandling av internbelastning genomföras. Inkubering av ett antal sediment proppar skulle göras för att mäta internbelastning direkt. Sjömodellering skulle också utföras för att säkerställa vilka källor av fosfor som måste reduceras, och hur mycket, för att vikarna ska nå vattenkvalitetsnormerna. Det innebär övervakning av sjöarna och samtliga inlopp samtidigt och sedan utveckling av en sjömodell. Med en sådan modell kan åtgärdsscenarier göras för att se effekten av minskning av båda intern och externbelastning i vikarna.

Keywords

fosforläckage

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2019, number: 2019:8
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences
  Geochemistry
  Oceanography, Hydrology, Water Resources

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/103584