Skip to main content
Report, 2019

Beiteatferd, habitatseleksjon og produktivitet hos storfe på utmarksbeite

Tofastrud, M; Zimmermann, Barbara; Devineau, Olivier; Hessle, Anna; Aletengqimuke, Sukebate; Dickel, Lisa; Hegnes, Hilde; Møllevold, Ole Henrik; Holmen Skoglund, Bjørn; Spedener, Mélanie

Abstract

Politiske målsetninger om økt storfekjøttproduksjon i Innlandet gjør at storfebeiting i utmarker forventet å øke, og da særlig andelen av spesialiserte, internasjonale kjøttferaser. Storfeer avlet til å yte maksimalt på uniformt, flatt grasland. I skogen er habitatet mye mer variertog beiteressursene forekommer flekkvis og i lavere konsentrasjoner. Vi har studertbeiteatferd, habitatvalg og tilvekst til ammekyr i to studieområder i Sørøst-Norge, det enemed en dyretetthet langt under og det andre godt over beitekapasiteten. Vi brukte GPShalsbånd med innebygde aktivitetsmålere som overvåket dyrenes bevegelse hvert 5. eller10. minutt gjennom beitesesongen. Dessuten ble flere kyr og kalver veid ved slipp og vedsanking. Kyrne brukte omtrent en tredjedel av døgnet til beiting, men tilpasset beitetidentil daglengde og årstid. I områder med fattige habitatstyper forflyttet dyrene seg over størrearealer. Gamle setervoller var mest foretrukket, fulgt av hogstflater som var yngre ennfemten år. I området med høy dyretetthet foretrakk dyrene også noen habitattyper avmindre beitekvalitet. Under hvile foretrakk kyrne flate, grasrike plasser under trær.Tilveksten var størst i området med lav dyretetthet, og i det andre området fant vi en størreandel kyr som gikk ned i vekt i løpet av beitesesongen. Ekstensive raser viste høyest tilveksti området med lav dyretetthet. Lakterende kyr hadde lavere tilvekst, brukte mindre områderog brukte mer tid til beiting enn sin-kyr. Vi konkluderer med at internasjonale storferaserkan egne seg godt for de heterogene forhold i barskogen gitt at dyretettheten ikkeoverskrider beitekapasiteten. Forskning bør rettes mot positive og negative effekter sombeiting kan gi for det biologiske mangfoldet og andre økosystemtjenester i skogen, slik somskogbruket, jaktbart vilt og turisme.

Keywords

Storfe; utmarksbeite; skogsbeite; habitatvalg; aktivitet; atferd; tilvekst

Published in

Skriftserien (Høgskolen i Innlandet)
2019, number: 35
ISBN: 978-82-8380-156-9, eISBN: 978-82-8380-157-6
Publisher: Høgskolen i Innlandet

Authors' information

Tofastrud, M
Inland Norway University of Applied Sciences
Zimmermann, Barbara
Inland Norway University of Applied Sciences
Devineau, Olivier
Inland Norway University of Applied Sciences
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Aletengqimuke, Sukebate
Inland Norway University of Applied Sciences
Dickel, Lisa
Inland Norway University of Applied Sciences
Hegnes, Hilde
Inland Norway University of Applied Sciences
Møllevold, Ole Henrik
Inland Norway University of Applied Sciences
Holmen Skoglund, Bjørn
Inland Norway University of Applied Sciences
Spedener, Mélanie
Inland Norway University of Applied Sciences

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103586