Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019

Växtplankton i Storvänern 2018

Sonesten, Lars; Quintana, Isabel

Abstract

Säsongsmedelbiovolymerna var under 2018 på en normal nivå för sjön vid samtliga provplatser i Storvänern. Kiselalger dominerade som vanligt artsammansättningen under april och maj. I juni var cyanobakterier mer betydande. Biovolymerna i augusti var något högre än normalt vid Tärnan och vid Dagskärsgrund. Statusbedömningar av vattenkvaliteten med avseende på näringspåverkan ger en hög status för totalbiovolymerna både för de senaste tre åren och för hela perioden från 1979. De trofiska planktonindexen TPI (äldre index) och PTI (nytt index) ger däremot generellt sett en sämre status än totalbiovolymen och för klorofyllmängderna, vilket antas beror på ett förhållandevis stort och över tiden ökande inslag av cyanobakterier i Vänerns växtplanktonsammansättning, även om den totala biomassan av cyanobakterier inte är så stor.

Published in


Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund