Skip to main content
Report, 2019

Urbana löpspår

Fridell, Linnéa; Aldén, Niklas; Qviström, Mattias

Abstract

Bristen på vardagsmotion är ett växande samhällsproblem. Den fysiska planeringen av våra städer spelar en central roll i detta sammanhang: det behövs fler miljöer som underlättar, och inspirerar, till motion. Motionslöpning är en av de vanligaste motionsformerna och i Sverige har vi en lång tradition av att planera för löpspår. Men detta har, sedan sent 1950-tal, gjorts med utgångspunkt från skogsområden i stadens närhet. Med växande städer och en allt mer inaktiv befolkning behöver den mer än 50 år gamla modellen uppdateras. Vi har i projektet sökt en djupare förståelse för hur goda förutsättningar för en god hälsa kan skapas genom planering och utformning av den fysiska miljön. En viktig del av projektet har varit att tillgängligöra kunskapen genom seminarium med partnerskapskommunerna (Halmstad, Helsingborg, Malmö och Lund), där forskare och praktiker kunnat lära av varandra. Projektets huvudfrågeställning har varit: Hur kan vi planera för urbana löpspår så att dessa platser lockar fler att bli aktiva, och uppfattas som tillgängliga för alla? Denna har besvarats genom litteraturstudier av relevant forskning inom ämnet, utvärdering av befintliga anläggningar med fokus på metodutveckling samt genom kunskapsutbytet mellan praktiker och forskare. Projektets huvudsakliga bidrag är det ömsesidiga lärandet mellan forskare och praktiker samt metodutveckling vad det gäller tillvägagångssätt vid planering för motion i stadslandskapet i olika skalnivåer.

Keywords

vardagsmotion; urbana löpspår; stadsutveckling

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2019, number: 2019:4
eISBN: 978-91-576-8963-4
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Aldén, Niklas
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103732