Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Grundläggande foderhygien - med fokus på mikrobiologiska faror i lokalproducerat foder till mjölkkor

Elving, Josefin

Abstract

I foderråvaror kan ett stort antal olika mikroorganismer förekomma. Vissa av dessa är önskvärda t.ex. mjölksyrabildande bakterier som bidrar till att sänka pH vid ensilering. Andra kan vara skadliga för de djur som konsumerar fodret, personer som hanterar fodret eller för människor senare i livsmedelskedjan. Exempel på mikrobiologiska faror som kan förekomma är den sjukdomsframkallande bakterien salmonella som kan orsaka infektion hos både människor och djur samt mögelsvampar med förmågan att producera mykotoxiner. Även om det inte alltid är möjligt bör man i möjligaste mån undvika att introducera och uppföröka mikrobiologiska faror i foderkedjan. För detta krävs god kännedom/kunskap om hela produktionskedjan, från jord fram till foderbordet, samt kunskap om de mikrobiologiska faror som kan förekomma. Samtidigt är det av stor vikt att den som producerar foder är medveten om tillfällen i foderkedjan samt platser i anläggningen där faror kan introduceras eller uppförökas. För att upprätthålla en god foderhygien bör stor vikt läggas vid förebyggande arbete. Det förebyggande arbetet bygger på åtgärder som syftar till att i möjligaste mån undvika att introducera faror i foderkedjan samt att förhindra tillväxt av oönskade mikroorganismer och produktion av mykotoxiner i foderanläggningen och foder. Då det inte alltid är möjligt att undvika introduktion av faror i foderkedjan bör det förebyggande arbetet kompletteras med att den skördade varan hålls under uppsikt under konserverings- och lagringsperioden. Detta görs exempelvis genom temperaturövervakning i lagret. Rapporten syftar till att ge dig som producerar ditt eget foder grundläggande kunskap om faror i foderkedjan (kapitel 1), med fokus på mikrobiologiska faror och mykotoxiner, förebyggande åtgärder (kapitel 2) samt uppföljning och övervakning under konservering och lagring (kapitel 3). Rapporten inkluderar även fördjupningskapitel rörande provtagning samt rengöring och sanering.

Keywords

foderhygien; mjölkkor

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2019, number: 300
Publisher: Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/103794