Skip to main content
Report, 2019

Konservering och gårdsberedning av kraftfoder till kor

Jonsson, Nils

Abstract

Kostnadsläget inom mjölkproduktionen har drivit fram en omfattande strukturrationalisering samtidigt som det har skett en kraftig ökning av mjölkproduktionen per ko och år under de senaste 20 åren. Fodret utgör nära hälften av den totala produktionskostnaden. En möjlighet att sänka foderkostnaden är att i större utsträckning gårdsbereda även kraftfodret baserat på egna eller närproducerade foderråvaror. För att bibehålla en hög produktion och en god hälsa måste mjölkkornas foderstat vara balanserad och utan alltför stora variationer, vilket kräver goda kunskaper om hur råvarorna bör behandlas och beredas till färdigt foder. Rapporten inleds med en sammanfattande beskrivning av olika konserveringsmetoder samt deras för- och nackdelar. Därefter görs kortare beskrivningar av de olika konserveringsmetoderna. Torkning av spannmålen är den vanligaste metoden och fungerar med alla typer av foderberednings- och utfodringssystem medan valmöjligheterna är mer begränsade när spannmålen konserveras och lagras fuktig. De senare metoderna, vilka kräver mer kunskaper av användaren, är dock energisnålare och kan vara mer lönsamma om de tillämpas på rätt sätt och under rätt förutsättningar. Utfodringssystemen kan indelas i mobila och fasta system, där de mobila i de flesta fall har minst krav på fodrets struktur och fukthalt. Förutsättningar för lönsamhet är att kraven på näringsinnehåll, struktur, hygienisk kvalitet, mängd och utfodringsfrekvens uppfylls. För att korna skall kunna tillgodogöra sig näringsinnehållet måste fodersäden sönderdelas, varför en genomgång görs av de olika sönderdelningsmetoderna. Även genomgångar av olika typer av blandare för kraftfoder och för fullfoder redovisas. En viktig åtgärd är att minska riskerna för separation hos fodret och hur detta kan motverkas i transportörer och lagringssilor, vilket redovisas. Dessutom görs en kortfattad genomgång av teknik för pelletering som metod för att minska risken för näringsmässig separation och för att förbättra kraftfodrets transportegenskaper, samt av rostning av åkerböna för att förbättra proteinets egenskaper. Rapporten skall ses som en översiktlig genomgång av området hantering och lagring av spannmål samt beredning av kraftfoder på gården. För vidare studier redovisas även fördjupningslitteratur.

Keywords

konservering; gårdsberedning; kraftfoder; kor

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård
2019, number: 303
Publisher: Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Jonsson, Nils
RISE Research Institutes of Sweden

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/103795