Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2020

Biogödsel som näringskälla vid hydroponisk odling - nitrifiering och pH

Asp, Håkan; Bergstrand, Karl-Johan; Hultberg, Malin

Abstract

Möjlighet att odla grönsaker i system som kan vara horisontella, vertikala eller i flera lager och bedrivas i källare och på tak har lett till ett ökande intresse för hydroponisk odling. I denna typ av odling tillförs växten näring genom en näringslösning som cirkulerar i systemet. I dagsläget är mycket av den hydroponiska odlingen baserad på mineralgödselmedel. Att ha möjlighet att i stället använda en recirkulerad näringskälla innebär en fördel ur miljöperspektiv. I detta faktablad beskrivs hur en recirkulerad näringskälla, biogödsel, ska hanteras för att fungera som näringslösning i hydroponisk odling.

Keywords

biogödsel; hydroponisk odling

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2020, number: 2020:1
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet