Skip to main content
Licentiate thesis, 2019

Bosättningar och jordbruk i Gamla Uppsala 200 f. Kr–600

Frölund, Per

Abstract

Abstract Syftet med studien är att undersöka den agrara produktionen och konsumtionen inom valda delar av Gamla Uppsalas närområde under tiden 200 f. Kr–600. Gamla Uppsala framträder mot slutet av den här tiden som en av de skandinaviska interregionala centralplatserna. Målsättningen är att utvärdera de agrara bosättningarnas betydelse under perioden och att diskutera resultaten i relation till centralplatsens möjliga inflytande över den agrara produktionen och konsumtionen. Genom en studie av två större bosättningar vid Berget respektive Bredåker har ett arkeologiskt källmaterial analyserats med hjälp av en källpluralistisk teoribildning med element hämtade från agrarhistoria, arkeologi och geografi. De olika spåren efter bosättningarnas ekonomi har undersökts och diskuterats i termer av bosättningsmönster, överskottsproduktion och centralplatser. Studiens resultat visar att jordbruket långt ifrån varit statiskt utan snarare dynamiskt. Förändringarna har varit tydligare och i högre utsträckning kvantifierbara när det gäller djurhållningen än vad gäller åkerbruket. Särskilt gäller det boskapsstockens sammansättning som också bör ha haft effekter på åkerbruket. På Berget finns tydliga indikationer på agrar överskottsproduktion som visar att den varit en del av ett tributärt system med påverkan på produktion, konsumtion och organisation. Bosättningen vid Bredåker var till att börja med inte en del av samma system men kom senare att bli det. Avhandlingen kan visa på dynamiska förändringar av jordbruket under tiden 200 f.Kr–600. Den största förändringen tycks ske i slutet av 300- eller i början av 400-talet när jordbrukets inriktning förändras radikalt. Det sker ungefär samtidigt som de första stora hallarna och terrasserna byggs i Gamla Uppsala.

Keywords

agrarhistoria, arkeologi, bosättning, centralplats, jordbruk, järnålder, konsumtion, produktion, självförsörjning, överskottsproduktion

Published in


ISBN: 978-91-576-9624-3, eISBN: 978-91-576-9625-0
Publisher: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Archaeology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/104089