Skip to main content
Licentiate thesis, 2017

Traktorernas intåg

Thunström, Per

Abstract

Syftet med denna licentiatavhandling är att undersöka jordbrukstraktorns introducering i Sverige under tidsperioden 1905–30. Genom studien har den tekniska utvecklingen som traktorerna genomgått under denna tid kartlagts, och ifall det uppkom en särskild utveckling av dessa i Sverige. Även den svenska produktionen och importen av traktorer har studerats, liksom hur marknadsföringen av dessa skedde och vilken betydelse den hade för spridningen. En tredje fråga avser en undersökning av aktörernas nätverk, både de kommersiella och de som på annat sätt främjat utvecklingen mot ett motoriserat jordbruk. Undersökningen visar att när förbränningsmotorn hade utvecklats till ett stadium där den även var möjlig att använda inom fältmekaniseringen, provades många skilda konstruktioner och system. Efter hand kom traktorsystemet där redskapen drogs efter maskinen att bli allenarådande. Under 1:a världskriget då Sverige var nästan helt utestängt från import, uppkom här i landet däremot en speciell typ av motorplogar, som fick god spridning på den svenska marknaden. Efter krigsslutet då importvägarna åter öppnades inkom ett flertal amerikanska traktorfabrikat, med den revolutionerande och prisbilliga Fordson-traktorn i spetsen, som bl.a. gjorde att de svenska motorplogskonstruktionerna slogs ut. Denna utslagning, förstärktes av 1920-talets ekonomiska krisår, som även drabbade övriga inhemska och importerade traktorer. Trots påverkan från de flercylindriga förgasarmotorerna som vanligen de utländska traktorerna använde sig av, fortsatte dock de kvarvarande svenska traktortillverkarna att använda sig av tändkulemotorer, som huvudsakligen får anses vara en svensk specialitet. Undersökningen visar även att traktoranskaffningen fick en tillfällig nedgång under dessa krisår, men fick därefter förnyad fart och kom då att spridas till nya köparkategorier, främst under senare delen av decenniet. Aktörerna inom området, som i början av seklet hade ingått i ett mindre men inflytelserikt nätverk, hade vid undersökningstidens slut fått en större mer allmän anslutning från lantbrukargrupperna. Kring 1930 hade det uppkommit ett fåtal dominerande traktortyper, förutom den vanliga Fordson-typen, andra exempelvis bandtraktorer och ”row-crop”-traktorer, som då fått mer specialiserade uppgifter. Innovationens genomslag kan därför anses ha varit beroende av utvecklingen av de tekniska funktionerna, men även starkt påverkats av de ekonomiska konjunkturerna och avspärrningarna under 1:a världskriget.

Keywords

traktorer, motorplogar, jordbruk, aktör, marknad, innovation, konstruktion

Published in

Skogs- Och Lantbrukshistoriska Meddelanden
2017, number: 75
ISBN: 978-91-576-9504-8, eISBN: 978-91-576-9505-5
Publisher: Department of Urban and Rural Development, Swedish University of Agricultural Sciences

Authors' information

Thunström, Per
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Urban and Rural Development

UKÄ Subject classification

Applied Mechanics
History of Technology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/104119