Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Doctoral thesis, 2017

Landsbygdssamhällets medborgarskap : en studie av organisering av service och infrastruktur i gränslandet mellan det ideella, kommersiella och politiska

Cras, Patrik

Abstract

På allt fler mindre orter kan man se att service och infrastruktur som i städer tillhandahålls av kommersiella företag, eller av kommuner, istället drivs av civilsamhällesorganisationer. Denna studie tar sin utgångspunkt i observationen av service och infrastruktur organiserad i civilsamhället. Som exempel på service och infrastruktur i föreningsregi fokuserar studien på drivmedelsstationer och utbyggnaden av fibernät för bredband. Två områden inom vilka föreningsengagemang har fått ökad betydelse under det senaste årtiondet. I avhandlingen analyseras utvecklingen mot att allt mer service och infrastruktur drivs i föreningsregi på landsbygden som en fråga om hur medborgarskapet utvecklas. Hur formar denna typ av organisering landsbygdssamhällets faktiska medborgarskap? Den medborgarskapsteoretiska ansatsen kompletteras i avhandlingen med policyantropologiska perspektiv för att även undersöka vilken typ av medborgarskap landsbygdspolitiken styr mot. Studien har genomförts som ett policyetnografiskt fältarbete där observationer vid olika typer av möten, intervjuer och analyser av dokument utgör grunden. Slutsatsen är att hanteringen av service- och infrastrukturproblematik formar ett särskilt typ av medborgarskap på mindre orter. Den typ av medborgarskap som uppstår kan liknas vid det som i den akademiska litteraturen benämnts som ett kommunitärt medborgarskap; ett medborgarskap där människor blir tydligt beroende av varandra i lokalsamhället och beroende av organisering utanför de formella politiska strukturerna. Denna studie visar hur förutsättningarna på landsbygden drar medborgarskapet i en allt mer kommunitär riktning. Studien visar även hur det kommunitära medborgarskapet utgör en underliggande norm i landsbygdspolitiken. Samtidigt visar studien hur förutsättningarna för de kommunitära lösningarna på landsbygdens utmaningar skiftar mellan olika orter och landsbygdsområden. Konsekvenserna av utvecklingen mot det kommunitära medborgarskapet blir därmed olika i olika landsbygdssamhällen.

Keywords

landsbygdsutveckling, landsbygdspolitik, medborgarskap, civilsamhället, organisering, service, bredband, landsbygdsprogrammet, policyantropologi

Published in

Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
2017, number: 2017:76
ISBN: 978-91-7760-042-8, eISBN: 978-91-7760-043-5
Publisher: Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet