Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2019Open access

Små, äldre och privatägda mejerier mer flexibla

Nilsson, Jerker

Abstract

Om ett företag lyckas anpassa sin produktion efter efterfrågevariationer, borde det rimligtvis vara mera lönsamt. Några forskare undersökte sådan flexibilitet inom mejeribranschen. Ett företag anses vara flexibelt om dess produktionskostnad per enhet inte påverkas mycket när produktionsvolymen ökar eller minskar i takt med att efterfrågan varierar. Inom en och samma bransch finns ofta olika slags företag, som alla kan klara sig bra. Man kan undra varför inte de små företagen blir utkonkurrerade av företag, som kan åtnjuta stordriftsfördelar. Det kan vara så att mindre företag inte behöver ha låga enhetskostnader, om de har en stark position på föga priskänsliga marknadsnischer. De mindre företagen anses också vara bättre på att anpassa sig till vissa kunders specifika önskemål. Det finns en del tidigare forskning som förklarar att små och stora företag kan samexistera genom att de har olika strategier.

Keywords

ekonomi; mejeriföretag

Published in

Lantbrukets affärer
2019, number: 11, pages: 29-29

    UKÄ Subject classification

    Business Administration

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/104470