Skip to main content
Report, 2010

Samband mellan bröstomfång och levandevikt hos växande nötkreatur

Hessle, Anna; Olsson, Ingemar; Englund, Jan-Eric

Abstract

Att mäta bröstomfång är ett sätt att uppskatta vikten hos nötkreatur. I denna studie studerades sambandet mellan bröstomfång och levandevikt hos tjurar och stutar av mjölkras samt kvigor, tjurar och stutar av köttraskorsning. Inom djurkategorierna hölls djuren på två olika utfodringsintensiteter. Med en funktion med logaritmerade värden och två varianskomponenter, varav en för variationen mellan djur och en för variationen inom djur, erhölls en godtagbar skattning av vikten hos de olika djurkategorierna utifrån deras bröstomfång. Det visade sig också finnas en tydlig skillnad beroende på om det var en kvinnlig eller manlig observatör som gjorde mätningen och detta lades också in i den statistiska modellen. Noggrannheten i skattningen var ca ± 13 kg och ca ± 75 kg vid 100 respektive 200 cm bröstomfång. Med kännedom om djurets kroppsform och utfodringsintensitet kan dock skattningen av vikten förbättras, då djur med god muskelansättning och hög utfodringsintensitet i regel har en högre vikt vid ett visst bröstomfång än djur av mer utpräglad mjölktyp och med låg utfodringsintensitet. Resultaten kan ligga till grund för nya måttband för bestämning av växande nötkreaturs vikt.

Keywords

nötkreatur; bröstomfång; levandevikt

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2010, number: 24
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Olsson, Ingemar
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Agrosystem

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/104586