Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Växtförädling i hortikulturell frilandsodling - SLU Grogrund

Spendrup, Sara; Fernqvist, Fredrik; Ramestam, Ludvig; Eriksson, Dennis; Anflo, Eva; Söderlind, Marcus; Windfäll, Elin; Öhman, Anna; Martinsson, Elisabet; Jonson, Carl

Abstract

Denna rapport bygger på intervjuer med nyckelpersoner inom växtförädling, fröföretag, rådgivning, handel, grossist- och detaljistled. Intervjuade personer representerar både verksamma och tidigare verksamma inom såväl akademi som näringsliv. Resultatet bygger även på enkäter till odlare och konsumenter. Projektet har finansierats av SLU Grogrund och genomförts under 2018-19 i samarbete mellan SLU och representanter för näringen, LRF Trädgård och Elitplantstationen.

Resultaten visar att det i Sverige och Norden endast förekommer en marginell förädling av grönsaker och att svenska grönsaksodlare idag huvudsakligen är beroende av de sorter som utvecklas av utländska globala utsädesföretag. Det finns dock svensk sortutveckling av frukt och bär, framförallt äpple vid SLU i Balsgård, men för jordgubbar, Sveriges till ytan största frilandsodlade trädgårdskultur, finns i dagsläget ingen växtförädling. 

Intervjuade aktörer anser inte att det är realistiskt att starta upp växtförädlingsprogram i Sverige för frilandsodlade grönsaker, kostnaderna anses vara för höga och konkurrensen från existerande internationella, globala företag för stor. Däremot lyfter en majoritet av respondenter sortprovning som ett realistiskt alternativ till växtförädling. Sortprovning förväntas snabbt kunna bidra till att öka produktionen, främja odling i hela Sverige och stärka konkurrenskraften i svensk trädgårdsproduktion. 

För att få en fungerande sortprovning lyfts vikten av uthållig finansiering, en robust struktur och organisation samt metodutveckling för att säkerställa relevanta och trovärdiga resultat och rekommendationer, samt nytänkande. I utvecklingen av en sortprovningsmetod/-teknik är det viktigt att ta del av den erfarenhet och pågående exempel på finansieringslösningar och organisationsstruktur som redan finns inom trädgård, men även angränsande grödor, såväl nationellt som internationellt. 

Odlare önskar bland annat att växtförädlingen utvecklar härdiga, resistenta sorter som kan odlas med mindre mängd kemiska bekämpningsmedel, bidrar till att utveckla produkternas smak, näringsinnehåll och sorter som passar i svenskt klimat. Konsumenter vill främst att växtförädling ska bidra till minskad användning av bekämpningsmedel, utveckla smak, förbättra näringsinnehåll, öka hälsofrämjande egenskaper, ge förutsättningar för ekologisk odling samt att det som odlas ska vara tåligt mot skadedjur och sjukdomar.

Med utgångspunkt från resultaten föreslås att SLU Grogrund stödjer en utveckling av ett sortprovningsprogram för svenska producenter av frilandsodlade grönsaker, frukt och bär. Sortprovning förväntas ge odlare en större tillgång till transparent information och ökad kunskap om fler sorter, vilket i förlängningen kan öka produktivitet och innovation och bidra till en mer hållbar produktion och livsmedelskonsumtion. 

Keywords

växtförädling; hortikultur; trädgård; frilandsodling; grönsaker; frukt; bär

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2020, number: 2020:2eISBN: 978-91-576-8975-7
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet