Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Plantskador orsakade av svart gran- eller tallbastborre, studie anlagd våren 2017 : Slutrapport

Wallertz, Kristina; Eriksson, Stefan; Hjelm, Karin

Abstract

Allvarliga skador orsakade av svart granbastborre (Hylastes cunicularius, Erichson, 1836) har tidigare observerats i granplanteringar i mellersta Norrland, ofta flera år efter plantering. Men under senare år har en ökning av plantskador orsakade av bastborre (Hylastes spp, Erichson, 1836) noterats även i södra Sverige, både på färska hyggen och på hyggen som är några år gamla. Det finns inga större studier av bastborren och dess skadeverkningar från södra Sverige och därför är kunskapen bristfällig när det gäller förekomst, motåtgärder m.m. I detta försök, anlagt i södra Sverige, jämförs obehandlade granplantor med sådana försedda med mekaniska beläggningsskydd eller insekticidbehandlade plantor (Merit Forest WG), avseende bastborreangrepp. Behandlingarna testades både på täckrotsplantor och på hybridplantor P+1. För att undersöka effekten av markberedning, sattes hälften av plantorna i opåverkad mark och den andra hälften i markberedd mark. Statistiska jämförelser gjordes mellan plantbehandling, planttyp och markbehandling. Både markberedning och plantskydd minskade bastborreangreppen signifikant. Med markberedning minskade andelen skadade plantor, både vad gäller gnagd yta på rothals och andelen angripna och dödade plantor. Plantskydd hade en reducerande effekt på skadenivåerna, men inga skillnader kunde påvisas mellan plantor med insekticidbehandling eller mekaniskt beläggningsskydd. Ingen skillnad i skadenivåer påvisades heller mellan de två planttyperna som användes i försöket.

Keywords

bastborre; beläggningsskydd; gran; Hylastes; Hylobius; insekticid; markberedning; mekaniska plantskydd; snytbagge; svart bastborre; plantor

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Enheten för skoglig fältforskning)
2020, number: 21
Publisher: Enheten för skoglig fältforskning, Sveriges lantbruksuniversitet