Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk : Årsrapport för 2019

Adill, Anders; Åkerlund, Carolina

Abstract

Forsmarks kärnkraftverk är en av Sveriges största elproducenter. På grund av intag och utsläpp av kylvatten från havet som kyler processen i verket sker en påverkan på den omgivande kustvattenmiljön. Denna påverkan övervakas och analyseras i det pågående biologiska recipientkontrollprogrammet. Föreliggande årsrapport presenterar resultat i undersökningarna inom kontrollprogrammet för 2019 med fokus för samhällena av fisk, bentisk fauna och sjöfågel.  Under 2019 producerade Forsmarks kärnkraftverk 25,3 terawattimmar (TWh) el i sina anläggningar, det näst mest intensiva produktionsåret sedan starten 1981. För kylning av processen i kondensorerna kräver driften av kraftverkets tre reaktorer närmare 150 kubikmeter brackvatten per sekund. Kylvattnet som tas in i kärnkraftverket, värms då upp med cirka 11°C innan det pumpas ut till närrecipienten Biotestsjön. Under högsommaren den 27 juli var vattentemperaturen som högst i Biotestsjön med 29,6°C, därefter sjönk temperaturerna successivt i recipienten. Förlusterna av fisk i silstationerna vid kylvattenintaget utgjordes som tidigare år av främst småväxta fiskarter och årsyngel. Mängderna storspigg i förlusterna var de största sedan undersökningarna inleddes, och uppgick till 19 miljoner individer under vårperioden och 59 miljoner under hösten. Omfattningarna av strömmingsyngel som fastnade i kylvattenintaget under hösten var stora och visade att rekryteringarna av strömming sannolikt var god i Forsmarksområdet under 2019. Antalet ålar som fastande i silstationerna var likt närmast föregående år litet, och nästintill samtliga individer var blankålar som sannolikt var på väg mot lekområdena i Sargassohavet. Tätheterna av fisk i Biotestsjön var likt föregående år höga, både under våren och på hösten. Biotestsjöns varma vatten attraherar stora mängder fisk att vandra in i området under våren för lek, främst varmvattenarterna mört, abborre och björkna. Kallvattenarter som öring och sik förekommer i väldigt liten omfattning i Biotestsjön. Tätheterna av årsyngel i Biotestsjön under augusti månad var relativt låga, förutom för mört. Det fångades däremot stora mängder abborryngel under oktober månad i samband med nätprovfisket, och samtliga individer var i god kondition och uppvisade snabb tillväxt under året. Vid undersökningarna i fjärrecipienten Forsmarks skärgård fångades stora mängder fisk i undersökningarna i augusti. För första gången sedan provfisket inleddes 2002 var fångsterna större i Forsmark jämfört med referensområdet i Finbofjärden. Fångsterna i Forsmark utgjordes till största del av små individer av mört och den negativa trenden för arten verkar därmed ha avstannat. En förklaring till de stora mängderna mört i Forsmark kan vara att de goda förhållandena de senaste åren, med varma vårar och somrar, bidragit till god rekrytering i området. En ökad utvandring av unga mörtar från Biotestsjön kan också bidragit till att mängden mört var stor i Forsmarks skärgård under 2019.
Under 2019 års undersökningar av mjukbottenfauna registrerades totalt tio arter i Forsmark och tolv arter i referensområdet Finbofjärden. På medeldjupa stationer i båda områdena var förekomsten av Östersjömussla störst. Amerikansk havsborstmask var fortsatt dominerande på djupare stationer i både Forsmark och referensområdet Finbofjärden. Märlkräftan (Leptocheirus pilosus) fanns återigen i höga tätheter på hårdbottnar i Biotestsjön jämfört med 2018 års provtagningar och bidrog till att tätheterna av bottenfauna på hårda bottnar var de högsta sedan undersökningarnas inleddes. Abundansen av nyazeeländsk tusensnäcka var likt föregående år låga över hela Forsmarksområdet. De enskilt viktigaste områdena för sjöfågel i Forsmarks skärgård finns i Biotestsjön och utanför intagskanalen i Asphällafjärden. Dessa områden tillsammans med utsläppsområdet utanför Biotestsjön förblir isfria under hela året och möjliggör att fåglar kan övervintra i kustområdet. Vigg var den vanligaste arten i området och uppehöll sig till stor del i Biotestsjön. Mellanskarven fanns i mindre omfattning jämfört med tidigare år och genomförde inga häckningar i Biotestsjön under 2019.

Keywords

kärnkraft; kylvatten; recipientkontroll; provfiske; bottenfauna

Published in

Aqua reports
2020, number: 2020:7
eISBN: 978-91-576-9756-1
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet