Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Licentiate thesis2020Open access

Djur och natur som stöd för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism : ett nytt och mer fritt sätt att utvecklas genom social interaktion

Byström, Kristina

Abstract

Forskning visar att djur kan ge socialt och emotionellt stöd till barn och ungdomar med autism men få studier har undersökt husdjurens betydelse för barnens utveckling eller betydelsen av att inkludera natur och djur i en längre samspelsbehandling. Syftet med avhandlingen är att beskriva och förklara på vilka sätt som natur och djur kan tillföra värden som underlättar för gruppens psykologiska utveckling. Den första artikeln är en fokusgruppstudie med syftet att undersöka betydelsen av husdjur för barn och ungdomar med autism sett från föräldrarnas perspektiv. Resultatet visade sammantaget att husdjur kan bidra med stöd till gruppens sociala utveckling men också till utveckling av beteenden och funktioner samt förbättra psykisk hälsa och livskvalité. Tre teman hittades: 1. Kvalitén på relationen med husdjuret. 2. Ökad interaktion med människor. 3. Optimera barnens funktioner och utveckling. Barnen och ungdomarnas intressen och aktiviteter med husdjuren var mer sociala än icke sociala och av en annan kvalité än de begränsade och repetitiva beteenden som barn med autism vanligtvis är engagerade i. Den andra artikeln är en diskussion med syftet att söka efter en teoretisk modell som fördjupar förståelsen av vilka mekanismer som kan ligga bakom positiva effekter av att involvera natur och djur i en utvecklingsstödjande längre samspelsbehandling. Metoden i artikeln är grundad teori. Data kommer från en behandlingsmodell (ett och ett halvt år, totalt nio barn), från miljöpsykologi och från utvecklingspsykologi, både typisk och atypisk som vid autism. Resultatet består av tre nyckelkategorier: 1. Minska stress och inge lugn och ro. 2. Väcka nyfikenhet och intresse. 3. Framkalla spontan uppmärksamhet. Dessa tre nyckelkategorier är relaterade till en underliggande kärnvariabel, vitalitetsformer, vilka beskrevs av Daniel Stern och som enligt honom har betydelse för att skapa globala upplevelseformer, dvs helhetsupplevelser. Här argumenteras för att vitalitetsformerna från natur och djur kan vara särskilt gynnsamma för att åstadkomma goda ögonblick av samspel mellan barnet och behandlare som befrämjar psykologisk utveckling. Utgångspunkten är hjärnans sätt att koda in många interna och externa händelser, baserade på rörelseperception. Avhandlingens resultat visar att natur och djur kan vara goda omständigheter för barn och ungdomar med autism att klara av att skapa mening av sina upplevelser i naturligt uppkomna situationer och ögonblick. Sådana ögonblick har också visat sig kunna inbegripa socialt engagerat samspel och kommunikation med andra människor där stödet till barnet kan ges direkt när något händer. Framtida forskning får utvisa om denna typ av fördjupade och tydliga upplevelser i samband med natur och djur kan bilda en ny och kompletterande behandlingsväg för barn med autism och so m optimerar villkoren för den psykologiska Djur och natur som stöd för psykologisk utveckling hos barn och ungdomar med autism. Ett nytt och mer fritt sätt att utvecklas genom social interaktion Sammanfattning utvecklingen genom socialt samspel. Om så är fallet ses också möjligheten för att psykisk hälsa och livskvalité förbättras.

Keywords

autism; psychological development; children and adolescents; treatment; companion animals; nature-based therapy; animal-assisted therapy; environmental psychology

Published in


ISBN: 978-91-576-9748-6, eISBN: 978-91-576-9749-3
Publisher: Institutionen för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Landscape Architecture
  Applied Psychology
  Social Sciences Interdisciplinary

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/105464