Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2020Open access

Klimat- och säsongspåverkan på försurningsrelaterade markvariabler : Data från Markinventeringen och SMHI:s karttjänst Luftweb

Nilsson, Torbjörn; Stendahl, Johan

Abstract

Syftet med projektet var att undersöka om stora mellanårsvariationer i försurningsrelaterade markkemivariabler (pH, utbytbart aluminium och basmättnadsgrad) från tre olika provtagningshorisonter (O, B och C) på några av Markinventeringens permanenta provytor kunde förklaras av mellanårsvariationer i nederbörd och temperatur. Vissa av dessa analysvärden (pH-H2O i C-horisonten och basmättnadsgraden i B-horisonten) ingår som underlag för beräkning av skogsmarkens försurningsstatus inom miljömålsarbetet. Markkemivariablerna påverkas bl.a. av markvattenhalten, som under torra och varma perioder ofta är låg, men under blöta och kalla perioder istället ofta är hög. Hypotesen var att markprover med provtagningsdatum som föregåtts av torrt och varmt väder har lägre pH, basmättnadsgrad och högre halter av utbytbart Al, samt totalaciditet, jämfört med när markproverna har tagits vid tillfällen med blött och kallt väder.

Keywords

markinventering; försurning; klimatpåverkan

Published in


Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet