Skip to main content
Other publication, 2020

Klimat- och säsongspåverkan på försurningsrelaterade markvariabler

Nilsson, Torbjörn; Stendahl, Johan

Abstract

Syftet med projektet var att undersöka om stora mellanårsvariationer i försurningsrelaterade markkemivariabler (pH, utbytbart aluminium och basmättnadsgrad) från tre olika provtagningshorisonter (O, B och C) på några av Markinventeringens permanenta provytor kunde förklaras av mellanårsvariationer i nederbörd och temperatur. Vissa av dessa analysvärden (pH-H2O i C-horisonten och basmättnadsgraden i B-horisonten) ingår som underlag för beräkning av skogsmarkens försurningsstatus inom miljömålsarbetet. Markkemivariablerna påverkas bl.a. av markvattenhalten, som under torra och varma perioder ofta är låg, men under blöta och kalla perioder istället ofta är hög. Hypotesen var att markprover med provtagningsdatum som föregåtts av torrt och varmt väder har lägre pH, basmättnadsgrad och högre halter av utbytbart Al, samt totalaciditet, jämfört med när markproverna har tagits vid tillfällen med blött och kallt väder.

Keywords

markinventering; försurning; klimatpåverkan

Published in


Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil and Environment

Associated SLU-program

Forest
Acidification

UKÄ Subject classification

Soil Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/105713