Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2019

Elcertifikat: En gratis­lunch för kapitalägare?

Johansson, Per-Olov; Kriström, Bengt

Abstract

  • Genom elcertifikatsystemet subventioneras ny förnybar el­produk­tion av elkonsumenterna.
  • Ett antal olika argument har framförts för att motivera sub­ven­tioner av förnyelsebar el. Argument som att subven­tion­erna stimulerar den teknologiska utvecklingen, skapar fler arbets­till­fällen och ger säkrare eltillförsel har mycket svagt, om ens något, stöd i den akademiska litteraturen.
  • Samhällsekonomiska utvärderingar av subventioner pekar mot att de medför merkostnader för folkhushållet. Det gäller i Europa såväl som i Nordamerika.
  • Det svenska elcertifikatsystemet har även i ett försiktigt bas­scenario medfört både betydande omfördelningar från el­kon­sum­enter till ägare av vissa typer av kraftverk och mer­kost­nader för elproduktionen i landet.
  • Om syftet med elcertifikatsystemet varit att uppnå ett visst antal terawattimmar förnyelsebar el så hade marknaden uppnått det målet senare men till en lägre kostnad för det svenska folkhushållet.

Published in

Timbro briefing papers
2019, number: 24
Publisher: Timbro