Skip to main content
Report, 2020

Försök med olika material i bryggor vid Öresund : lägesrapport nr 4

Jermer, Jöran; Daniel, Geoffrey; Anderson, Torbjörn

Abstract

Denna rapport innehåller resultat från den fjärde besiktningen av olika trä-, plast- och kompositmaterial exponerade sedan 2013 (några material sedan 2014 och 2016) i två bryggor vid Sibbarps badplats i Malmö strax norr om Øresundsbron. Tanken med att exponera materialen i denna miljö är att relativt snabbt får besked om vilka material som ser ut att klara sig bäst och uppfylla Malmö Stads gatukontors krav på utseende, hållbarhet och funktion i en utsatt miljö. Försöket har, trots att det pågått under en förhållandevis kort tid, givit värdefull information om olika materials egenskaper och lämplighet för användning utomhus i utsatta miljöer med hänsyn till fuktpåverkan och angrepp av biologiska skadegörare, men även med hänsyn till mekaniska och utseendemässiga aspekter. Samtliga trämaterial har snabbt blivit gråa, medan plast- och kompositmaterialen ännu efter ca 77 månaders exponering i stort sett har kvar sin ursprungsfärg. Samtliga trämaterial och trä-plastkompositer har i varierande grad fått påväxt av missfärgande svamp, alger och i några fall även av lavar. Materialen av återvunnen plast har i stort sett klarat sig utan påväxt. Rötskador har efter ca 77 månader observerats på samtliga plankor impregnerade med Organowood. Huruvida rötskadorna beror på dålig impregnering med undermålig inträngning och/eller upptagning av kiselprodukt eller på dålig rötskyddseffekt eller på en kombination av de båda har inte med säkerhet kunnat fastställas. Rötskador har även observerats på plankor av Sioo-behandlad gotländsk furukärnved, där angrepp uppkommit i kvarsittande splintved, ek och robinia. Små begynnande angrepp runt skruvskallar observerades efter ca 40 månader i jättetuja (Western red cedar) och roble, möjligen orsakad av kemisk nedbrytning, s k ”nail sickness”. De mekaniska egenskaperna skiljer sig en hel del mellan materialen. Sprickbildning och uppfläkning av virkesytan, särskilt på kantsidor, kan i värsta fall orsaka skador på framför allt bara fötter. Ek och robinia har visat sig särskilt utsatta för ogynnsam sprickbildning. Samtliga trämaterial med rillad yta har också utsatts för viss sprickbildning i rillorna. För bryggor, gångdäck och altaner, där folk ofta vistas barfota avrådes därför för användning av material, inklusive rillat, som ger upphov till stor sprickbildning.

Keywords

performance; , preservative-treated wood; modified wood; natural durable wood; wood-plastic composites; WPC; re-cycled plastics; outdoor exposure

Published in

Meddelanden / Svenska träskyddsinstitutet
2020, number: 188
Publisher: Svenska träskyddsinstitutet

Authors' information

Jermer, Jöran
City of Malmö
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Biomaterials and Technology
Anderson, Torbjörn
City of Malmö

UKÄ Subject classification

Wood Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/105918