Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2020Open access

SLU Partnerskap Alnarp: samverkan mellan akademi, industri och samhälle

Blix Germundsson, Lisa

Abstract

SLU Partnerskap Alnarp startade 2004 som en samverkansorganisation vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Syftet är att stärka konkurrenskraften inom svenskt jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring, samt bidra till forskning och utbildning av hög klass vid universitetet. För närvarande har samverkansorganisationen cirka 90 partners, allt från små företag till stora företag och myndigheter, inklusive de inom skogsindustrin. Verksamheten består av FoU-projekt som finansieras gemensamt av universitetet och partners; mötesplatser såsom seminarier, workshops och exkursioner; studentuppsatsprojekt; och mentorprogram. Målet är att sammanföra människor med olika bakgrunder och initiera samarbete mellan SLU, industri och samhälle.

Keywords

SLU Partnerskap Alnarp; akademi; industri; samhälle; samverkan

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2020, number: 2020:3
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet