Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Läkemedel och hormoner i avloppsslam under lagring, kompostering och ammoniakbehandling

Jönsson, Håkan; Dalahmeh, Sahar; Thorsén, Gunnar

Abstract

Syftet med detta projekt var att öka kunskapen om hur utformningen av hanteringskedjan
för återföring av slam till mark påverkar hur mycket läkemedel och hormoner som
förs till marken vid spridning, antingen direkt via slamgödsling på åkermark, eller indirekt
via tillverkning av anläggningsjord innehållande slamkompost.
Projektets huvudhypotes var att ju bättre oxidationsförhållandena i slammet är ju bättre
blir reduktionen av antibiotika, övriga läkemedel och hormoner. I projektet studerades
redutionen av 12 antibiotika, 30 övriga läkemedel och 3 hormoner i 6 försöksled med
initialt olika andel luftfyllda porer, och därmed olika förutsättningar för oxidation. De sex
försöksleden, i ordning från stor initial andel luftfyllda porer till liten, var:
MesPKom, slamkompost med mesofilt rötat poröst slam och krossat trädgårdsavfall;
MesPÖpp, mesofilt rötat poröst slam som lagrades i öppen sträng;
TermÖpp, termofilt rötat slam som lagrades i öppen sträng;
MesKTäck, mesofilt rötat kompakt slam som lagrades i sträng täckt med ensilageplast;
MesKÖpp, mesofilt rötat kompakt slam som lagrades i öppen sträng; och
MesKTäckAm, mesofilt rötat via ureatillsats ammoniakbehandlat slam som lagrades i
sträng täckt med ensilageplast.
Dessutom studerades reduktionen i fem skikt olika djupt under ytan i MesPÖpp.
De luftfyllda porer som fanns i de studerade slammen vid start av försöket försvann
inom ett halvt år utom i slamkomposten MesPKom och de övre 40 centimetrarna på
slamsträngarna. Resten av slammet i de olika försöksleden var anaerobt.
Huvudhypotesen visade sig stämma. Reduktionen av antibiotika, övriga läkemedel och
hormoner var överlägset bäst i ledet med bäst oxidationsförhållanden, kompostledet,
och bra till mycket bra i de övre, aeroba, skikten i djupstudien. Skillnaderna i reduktion
av antibiotika, övriga läkemedel och hormoner mellan övriga försöksled, alla huvudsakligen
anaeroba, kunde ej förklaras i detta projekt, förutom reduktionen av det naturliga
hormonet östradiol vars reduktion hämmades om slammet rötats termofilt eller ammoniakbehandlats
genom tillsats av urea.
Under försöksåret blev reduktionen av antibiotika stor (>90 %), liksom av hormoner
(>75%) oavsett om behandlingen var aerob eller anaerob. Reduktionen av såväl antibiotika
som hormoner var bäst i de aeroba behandlingarna. Reduktionen av övriga läkemedel
var måttligt (>50 %) i de övre aeroba skiktet på slamsträngen och mycket stor
(95 %) i den aeroba, varma, storskaliga slamkomposten. I de anaeroba behandlingarna
var reduktionen av övriga läkemedel i genomsnitt låg eller obefintlig. Den varierade
mellan -33 %, alltså en ökning med en tredjedel, och en minsking med 34 % under försöksåret.
I ett kopplat projekt jämfördes reduktionen av PFAS, ftalater och organofosfatestrar
mellan slam som lagrades i öppen sträng i ett år (MesPÖpp) och slam som komposterades
med krossat trädgårdsavfall (MesPKom) i ett halvt år. Resultaten visade på betydligt
lägre halter av PFAS, ftalater och organofosfatestrar efter ett halvt års kompostering
än efter ett års lagring i sträng.

Published in

Rapport (Institutionen för energi och teknik, SLU)
2020, number: 111Publisher: Institutionen för energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet