Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Skogsskötselns inverkan på produktion av älgfoder – långsiktiga analyser med hjälp av Heurekasystemet

Öhman, Karin; Holmström, Hampus

Abstract

Ett av de övergripande målen med det älgförvaltningssystem som infördes i januari 2012 är att anpassa älgstammens storlek till den rådande och den framtida fodertillgången. Om man ska kunna anpassa älgstammens storlek till betesresurserna är kunskap om hur mycket foder som kommer finnas tillgängligt i dag och i framtiden av central betydelse. Men eftersom mängden foder kommer variera med skogstillståndet, som i sin tur är beroende av hur skogen, sköts är det också mycket viktigt att ha kunskap om hur olika typer av skogsskötsel påverkar fodermängderna i landskapet. Syftet med denna studie är att beskriva hur mängden foder påverkas av olika skogsskötselstrategier och vilka skötselstrategier som ska väljas om man vill optimera foderproduktionen. Mer specifikt svarar studien på: Hur mycket foder får man givet att man sköter skogen på olika sätt, vilken fördelning av olika skötselstrategier som är optimalt för olika nivåer av foderproduktion samt vilken avvägning som behöver göras mellan mängd foder och ekonomisk nytta. Analyserna i studien baseras på alternativa scenarier över skogens utveckling skapade med hjälp av Heurekasystemet för två olika områden i Sverige. För varje analysområde har fyra olika scenarier tagits fram. Varje scenario beskriver skogens förväntade skötsel och utveckling 100 år framåt med utgångspunkt i det initiala skogstillståndet och med antaganden om olika krav på produktion av älgfoder. Scenario ett representerar ett skogsbruk där den ekonomiska avkastningen från framtida skötselåtgärder maximeras, scenario två är ett skogsbruk där skötseln optimerats utifrån maximal foderproduktion men med villkoret att nuvärdet får som mest sjunka med 5 %, scenario tre är ett skogsbruk där skötseln optimerats utifrån maximal foderproduktion men med villkoret att nuvärdet får som mest sjunka med 10 % och slutligen är scenario fyra ett skogsbruk där skötseln optimerats utifrån maximal foderproduktion utan krav på ett visst nuvärde. Resultatet från vår studie indikerar att det är möjligt att förändra skogsbruket för att öka foderproduktionen i landskapet. Detta kan dock innebära en påverkan på olika indikatorer för biologisk mångfald. Denna påverkan kan förklaras av en ökad andel av skötselstrategin för intensivskogsbruk som innefattar kortare omloppstider jämfört med det konventionella trakthyggesbruket när skogsbruket optimeras för att maximera foderproduktionen.

Keywords

beslutsstödsystem; optimering; scenarioanalyser; skogsskötsel; älgförvaltning; älgfoder

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2020, number: 515
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet