Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Stora fåglar kring Umeå Airport – en pilotstudie

De Jong, Adriaan

Abstract

Flyget tvingas ta hänsyn till fåglar kring flygplatser, speciellt de större fåglarna. I viss mån kan man påverka förekomsten av fåglar inom flygplatsområdet genom skötsel, skrämsel och jakt. Fåglarna som rör sig kring och över flygplatsområdet kan man däremot inte kontrollera på samma sätt. Dessa fåglar tvingas man anpassa sig till genom fördröjda starter och landningar med förluster av pengar och goodwill till följd. Även om kollisionsriskerna är extremt små och moderna flygplan mycket tåliga medför varje verklig eller misstänkt incident att planet måste ställas på marken för inspektion och eventuell reparation. Till mycket höga kostnader. Värdet av att ha god koll på fågellivet kring flygplatser är därför stort. Om den kunskapen dessutom kan leda till förslag till praktiska åtgärder som kan minska antalet fåglar som finns ”på fel plats vid fel tillfälle” kan en del av problemet med fåglar kring flygplatsen minskas. Av dessa skäl inledde Swedavia Umeå Airport och institutionen för Vilt, fisk och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå ett samarbete för att kartlägga stora fåglars närvaro och rörelser kring Umeå Airport. Här redovisas resultaten av en pilot-studie som genomfördes under 2019.

Umeå Airport ligger intill Umeälven nära Umeå stads centrum. Flygplatsen ligger också i utkanten av Umedeltat, ett slättlandskap med jordbruksmark, våtmarker, skogsdungar och gles bebyggelse (Figur 1). Markerna kring flygplatsen är rika på häck- och stannfåglar och ligger dessutom i (minst) två viktiga flyttstråk, ett längs kusten och ett över Norra Kvarken till och från Finland. Som rastlokal är Umedeltat kanske mest känd för förekomsten av stora mängder gäss, svanar och tranor. Antalen av dessa ”stora fåglar” anses dessutom ha ökat och förväntas allmänt att fortsätta öka. Även trafikmängden vid Umeå Airport har vuxit och förutspås växa ytterligare i framtiden. Förutom för kommersiellt personflyg används Umeå Airport för sjuk- och godstransporter, SAR och nöjesflygningar (inklusive fallskärmshoppning). Flygplatsen används normalt i ringa omfattning av militärflyg men kan behöva göra det under vissa omständigheter. Sammantaget gör detta Umeå Airport till en av landets flygplatser där den potentiella konflikten mellan flygtrafik och fåglar är som störst.

Under andra halvåret 2019 genomförde personal från SLU dels en kartläggning av gässens, svanars och tranors närvaro kring Umeå Airport, dels observationer av dessa och andra fåglars flygrörelser kring flygplatsen. I pilotprojektet ingick också samtal och exkursioner med Swedavias personal och fortlöpande resultatredovisning muntlig och via e-post. Planerade försök med och utvärdering av skrämsel av stora fåglar (främst kanadagäss) kunde dock inte genomföras av praktiska skäl men olika alternativ undersöktes och diskuterades inför framtiden.

Pilotstudien skedde samtidigt som ett omfattande vägbygge över Röbäcksslätten drogs igång. Vägbygget bedöms dock ha haft ringa inverkan på fåglarnas närvaro och rörelser. Däremot påverkades de stora fåglarna av den omfattande verksamheten med skrämsel som Länsstyrelsen Västerbotten drog igång hösten 2019. Detta ledde till att provocerade gäss flög över flygplatsen vilket i sin tur ledde till att Länsstyrelsens program fick ändras så att aktiva skrämselåtgärder inte längre förekom. Totalt sett bedömer vi dock att de resultat som pilotprojektet kom fram till är relevanta för situationen kring Umeå Airport ur ett flerårsperspektiv.

Keywords

flygtrafik; rastande stora fåglar; förvaltning; habitat

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vilt, fisk och miljö)
2020, number: 2020:1
Publisher: Institutionen för vilt, fisk och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet