Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Moderniserad köttbesiktning vid slakt och vilthantering

Hultgren, Jan; Almqvist, Viktor; Berg, Lotta

Abstract

En metod för veterinärbesiktning vid slakt på distans med hjälp av digital videoöverföring testades. Projektet utfördes på uppdrag av Livsmedelsverket, genomfördes från augusti 2018 till december 2020 och bestod av fem delar: A. Precisera de praktiska och tekniska behoven samt inventera tekniska lösningar och företag, B. Bedöma tillförlitligheten i besiktningen, C. Bedöma de övergripande konsekvenserna för livsmedelssäkerhet, smittskydd och djurskydd, D. Bedöma den tekniska funktionaliteten samt E. Redovisning av resultat. Data samlades av två projektveterinärer från 400 grisar efter slakt (postmortem) och 400 grupper av boxhållna grisar före slakt (antemortem) på ett svenskt slakteri. Såväl post- som antemortem utfördes hälften av inspektionerna med den ena veterinären på plats och de resterande inspektionerna med den andra veterinären på plats. De två veterinärerna gjorde sina inspektioner oberoende av varandra och utan att kommunicera. Distansveterinären hade till sin hjälp en tekniker på plats, försedd med en mobiltelefon med inbyggd kamera och mjukvara för videosamtal med teknik för förstärkt verklighet (augmented reality). Distansveterinären stod i kontinuerlig videokontakt med teknikern. Bedömningar postmortem gjordes efter ordinarie besiktning av officiella assistenter och anhållan av slaktkroppar med organ för utvidgad veterinärbesiktning. För att kunna bedöma den testade metodens tillförlitlighet var ungefär hälften av de anhållna slaktkropparna bedömda av assistenterna som utan anmärkning. Alla bedömningar på distans spelades in och videofilerna sparades för senare analyser. Bedömningar på distans jämfördes med bedömningar på plats genom beräkning av samstämmigheten mellan bedömningsmetoder och veterinärer för olika besiktningsfynd med hjälp av procentuell överensstämmelse, Cohens kappa och ett prevalens- och feljusterat kappamått (PABAK). Nio slumpvis valda officiella veterinärer bedömde dessutom de inspelade videofilerna och samstämmigheten mellan veterinärerna beräknades. Statistiska modeller av sannolikheten för registrering av ett besiktningsfynd, sannolikheten för ett beslut om godkännande eller otjänlighet samt tid för besiktning konstruerades och effekten av bl.a. bedömningsmetod och veterinär skattades. Den tekniska funktionaliteten bedömdes genom iakttagelser vid datainsamlingen, en kvantifiering av nödvändig bandbredd samt mätningar av bandbredd via mobilnätet på tretton befintliga anläggningar. Ett utbrott av Covid-19 påverkade i viss mån datainsamlingen. Projektet visade att tillförlitligheten vid besiktning på distans postmortem med den använda tekniken är ungefär lika god som vid besiktning på plats, att besiktning på distans postmortem inte tycks påverka sannolikheten att registrera förändringar, samt att inga tydliga negativa konsekvenser för livsmedelssäkerhet, smittskydd eller djurskydd kunde påvisas. Besiktning på distans antemortem gick inte att utvärdera fullt ut på grund av materialets begränsade variation. Projektet visade också att effektiv besiktning kan utföras med hjälp av en vanlig mobiltelefon av god kvalitet, monterad på handryggen, att det finns anledning att fortsätta undersöka i vilken omfattning fast uppkoppling mot Internet finns på olika anläggningar, liksom möjligheter att använda mobil uppkoppling, att ungefär 2-3 Mbit/s sannolikt är en tillräcklig bandbredd, att implementering av distansbesiktning på bred basis kräver att en kravspecifikation för den tekniska lösningen upprättas, inklusive krav på säkerhet och videokvalitet, att utveckling av ny mjukvara för distansbesiktning bör övervägas, att konsekvenserna av eventuellt dataintrång sannolikt är ringa, samt att det finns risk för intressekonflikter och partisk bedömning om slakteriföretagets anställda involveras i besiktningsprocessen, även om risken sannolikt kan begränsas.

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2020, number: 46
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet