Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020Open access

Strategisk skoglig planering – jämförelse mellan stratabaserade och areabaserade ansatser

Öhman, Karin; Eggers, Jeannette; Eriksson, Ola; Ulvdal, Patrik; Wilhelmsson, Pär; Lämås, Tomas

Abstract

I den strategiska skogliga planeringen utarbetas långsiktiga strategier för nyttjandet av skogsresursen, vilket kan inkludera hur avverkningspotentialen ska nyttjas över tid, val av föryngringsträdslag, samt inriktningen för miljö- och naturvård. Med andra ord så lägger strategisk planering grunden till ett hållbart brukande av skogen. Vid många av de större skogsbolagen i Sverige tillämpas sedan årtionden en stickprovsvis, stratabaserad ansats för den strategiska planeringen. Ett alternativ till den stratabaserade ansatsen är den areabaserade ansatsen, dvs. att i planeringsmodellen använda sig av information från alla avdelningar. Den areabaserade ansatsen har många fördelar, t.ex. att planeringen blir rumsligt explicit vilket möjliggör beaktande av en mängd aspekter kopplade till långsiktig hållbarhet. Trots detta används i dagsläget den areabaserade ansatsen endast i begränsad omfattning. I denna rapport beskriver vi strategisk planering med en strata- respektive areabaserad ansats. Vi går också igenom respektive ansats fördelar och utmaningar. Utgångspunkten i rapporten är skoglig planering för större skogsinnehav (tiotusentals ha till miljontals ha) med stöd av beslutsstödssystem som inkluderar optimeringsmetoder för att formulera och lösa det strategiska planeringsproblemet.

Keywords

Beslutsstöd; data; hållbarhet; långsiktig planering; optimering

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2020, number: 517
Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet