Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020

Effektiviteten av aluminiumbehandling av svenska sjöar: en utvärdering av analysmetoder för bestämning av effektivitetskvot

Agstam-Norlin, Oskar; Huser, Brian

Abstract

Sju sjöar i Sverige som aluminiumbehandlats (Al-behandling) utvärderades gällande deras effektivitet med avseende på kvoten aluminium (Al) per fosfor (P) i sedimentet som uppkommit av Al-behandlingen. Sjöarna var lika gällande vattenkvalitet men skiljde sig åt gällande geomorfologi och dos av tillfört Al. För flertalet av sjöarna användes en appliceringsmetod av Al där kemikalier direkt injiceras/”harvas” ner i sedimentet. Effektiviteten av en Al-behandling bestäms av en effektivitetskvot mellan det Al och P som härstammar endast från Albehandlingen. Som underlag för en sådan utvärdering behövs vertikala sedimentprofiler där koncentrationer av Al och P tydligt visar det avtryck som blir efter en Al-behandling samt de naturliga bakgrundskoncentrationer av Al som förekommer innan Al-behandling. För att extrahera Al mineraler från sedimentprov används syra av olika slag; stark syra som exempelvis salpetersyra eller svag syra så som oxalsyra, vilka avgör de former av Al som frigörs och sedan kan mätas med jonkromatografi i löst form. Den här studien fokuserar på analys av sedimentprofilprover från sju olika svenska sjöar som varit föremål för Al-behandling. Stark syra (Salpetersyra) kontra svag syra (oxalsyra) användes för att extrahera Al från dessa prover, vilket vidare möjliggjorde en jämförelse mellan metoderna. Resultatet visar att svag syra främst löser upp den form av Al som tillsätts till en sjö (amorf form) vid Al-behandling, medan stark syra i högre grad även löser upp annan Al som fanns i sjön sedan tidigare (kristallin form). Eftersom man för beräkningen av effektivitetskvoten (Al:P) behöver veta hur mycket Al som härstammar från Albehandlingen, visade sig den svaga syran vara den syra som bäst lämpar sig för denna uppgift då naturliga bakgrundskoncentrationer innan Al-behandling tydligt framträdde tillsammans med den markanta ökning av Al i de sedimentlager där Al lagrats efter Al-behandling.

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2020, number: 2020:05
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet