Skip to main content
Report, 2020

Sekretariatet för selektivt fiske - rapportering av 2019-års verksamhet

Abstract

Under 2019 genomförde sekretariatet för selektivt fiske, vid institutionen för akva- tiska resurser (SLU Aqua) tillsammans med svenskt yrkesfiske, 3 projekt inom ramen för regeringsuppdraget selektivt fiske. Den övergripande målsättningen för alla pro- jekt inom selektivt fiske är att underlätta införandet av den landningsskyldighet som sedan 2015 införts i och med reformen av EU:s gemensamma fiskeripolitik, samt att utveckla mer skonsamma fiskemetoder. Projekten syftade därför till att minska oöns- kad fångst i svenskt fiske antingen genom att utveckla befintliga fiskemetoder (fram- förallt inom trålfiske) eller genom att utveckla alternativa fiskemetoder (främst pas- siva redskap såsom fällor och burar), och att minska bottenpåverkan vid trålfiske. De tre projekt som utfördes under 2019 var: 1. ”Ökad användning av utvecklade redskap” (HaV Dnr 2215-2019) – Kapitel 1 2. ”Utveckling av ett skonsamt demersalt trålfiske LIT (Low Impact Trawling), fas 2” (HaV Dnr 2214-2019) – Kapitel 2 3. ”Bottenstående fälla i kustnära fiske, med fler fokus på flera målarter” (HaV Dnr 1864-2019) – Kapitel 3 4. ”Överlevnad på kort och lång sikt hos frisläppt (utkastad) lax (salmo salar) i fiske med PushUp-fälla – Utkastdödlighet hos lax fångad i olika redskap (HaV Dnr 1281-2019) – Kapitel 4 Projekten genomfördes genom att projektförslag togs fram gemensamt av SLU Aqua och näringen utifrån fiskets uttryckliga behov och idéer. Projektförslagen prioritera- des och beslutades av en särskild styrgrupp på Havs- och vattenmyndigheten (HaV) där HaV och Jordbruksverket beslutar, varefter SLU Aqua upphandlade utförare och agerade projektledare. Vinnande part ansvarade sedan för att anskaffa och utveckla respektive projektidé enligt projektplanen med stöd från sekretariatet. Projektet ”Ökad användning av utvecklade redskap” togs dock fram gemensamt av näringens producentorganisationer Havs- och kustfiskarnas producentorganisation (HKPO) och Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO), Havs och vattenmyndigheten, Jord- bruksverket samt SLU, under ett samrådsmöte 2019-05-27. Projekten avslutades genom en vetenskaplig utvärdering där personal från SLU Aqua deltog i ett experimentellt fiske där det nyutvecklade redskapets fångstegenskaper dokumenterades och analyserades under kommersiella fiskeförhållanden.

Keywords

fiske; redskapsutveckling; selektivt fiske; selektiva och skonsamma redskap; yrkesfiske; skonsam vittjning; trål; bur; fälla; pelagiska trålbord; räka; havskräfta; torsk; abborre; gädda; Östersjön; Skagerrak; Kattegatt

Published in

Aqua reports
2020, number: 2020:9
ISBN: 978-91-576-9758-5
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Coastal and sea areas

UKÄ Subject classification

Fish and Wildlife Management

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/107862