Skip to main content
Report, 2020

Växtplankton i Storvänern 2019

Sonesten, Lars; Quintana, Isabel

Abstract

Säsongsmedelbiovolymerna översteg under 2019 de genomsnittliga medelvärdena för provplatser vid Tärnan i Värmlandssjön och vid Megrundet i Dalbosjön i Storvänern, medan för Dagskärsgrund var säsongsmedelvärdet nära genomsnittet för provplatsen. Kiselalger dominerade som vanligt artsammansättningen under april och maj. Vid juni-provtagningen, som detta år ägde rum först i början av juli, var cyanobakterier mer betydande. Biovolymerna i april var lägre än normalt vid Dagskärsgrund och vid Megrundet, medan de var högre än normalt vid Tärnan samt vid samtliga tre provplatserna i maj. Statusbedömningar av vattenkvaliteten med avseende på näringspåverkan ger en hög status för totalbiovolymerna både för de senaste tre åren och för hela perioden från 1979. Det trofiska planktonindexet PTI ger däremot generellt sett en något sämre status än totalbiovolymen och för klorofyllmängderna, vilket antas beror på ett förhållandevis stort och över tiden ökande inslag av cyanobakterier i Vänerns växtplanktonsammansättning, trots den totala biomassan av cyanobakterier inte är så stor.

Published in


Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Eutrophication
Biodiversity
Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Botany
Ecology
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108230