Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006Open access

Skördenivå och näringsinnehåll i ekologisk odling av vall på två fårgårdar i västra Sverige

Arnesson, Annika

Abstract

För att få en uppfattning om vallens avkastning och näringsinnehåll på fårgårdar har vallens avkastning och sammansättning dokumenterats på två gårdar i västra Sverige där växtodlingen drivs ekologiskt. Eftersom en övervägande del av alla fårgårdar håller sina får på djupströbädd tillförs det sällan någon gödsel till vallen annat än vid vallanläggningen. Jordart och jordmån är oftast mycket varierande på fårgårdar. Naturligtvis bör avkastningen registreras några år i följd för att få en rättvis uppfattning om avkastningen. I denna undersökning har avkastningen bara följts under två år på en gård och ett år på en annan gård. Under 2006 då båda gårdarna var med i undersökningen var vädret mycket varmt och torrt under högsommaren och stora delar av vallen torkade ner. Vallavkastning på dessa gårdar var inte högre än 1 500 till 2 000 kg ts per ha och år. Många körningar för att bärga relativt små mängder gör att fodret blir dyrt. Vallfoderkvaliteten varierade från 8,9 till x 11,8 MJ omsättbar energi, från 80 till 190 g råprotein och från 402 till 587 g NDF per kg ts.

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2006, number: 12
Publisher: Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Animal and Dairy Science
    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/10834