Skip to main content
Factsheet, 1997

Biologisk bekämpning av skadesvampar

Sandskär, Boel

Abstract

Biologisk bekämpning av skadesvampar är ett angeläget område för den praktiska odlingen. Både i växthus och på friland står fungiciderna (bekämpningsmedel mot svampsjukdomar) numera for en stor del av försålda kvantiteter av bekämpningsmedel. I växthus, där den biologiska bekämpningen av skadedjur används, är svampbekämpningen kanske den enda kemiska insats som utförs under växtsäsongen. Det finns därför ett stort behov av att utvecklanya metoder ochmycket arbete pågår for att lösa vissa svampproblem med biologiska metoder. I Sverige finns det :för närvarande två olika organismer i handeln, Streptomyces griseoviridis och Trickoderrna spp., för bekämpning av skadesvampar.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1997, number: 176 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Sandskär, Boel
Swedish Board of Agriculture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108446