Skip to main content
Factsheet, 2011

Malfjärilar på vinbär

Hellqvist, Sven; Sjöberg, Patrick

Abstract

Vmbär kan angripas avflerafjärilsarter som gerupphov till skador på knoppar, blommor och bär. Störst betydelse har de arter som angriper skottknopparna vilket resulterar i att blad- och blomanlag förstörs tidigt på våren. De två viktigaste arterna är mindre vinbärsmal (tidigare vinbärsknop pm al) och vinbärsknoppmal (tidigare vinbärsskottmal). I faktabladet beskrivs även vinbärsbladskärare (tidigare liten vinbärsmal). Larverna till vinbärsbladskäraren lever på bladen under sommaren, men räknas inte som någon allvarlig skadegörare på vinbär. Samtliga behandlade arter angriper endast olika Ribes-arter. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2011, number: 88 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Hellqvist, Sven
No organisation
Sjöberg, Patrick
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108554