Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet1993Open access

Sorkar

von Freytag-Loringhoven, Birgitta

Abstract

Sorkar orsakarvarje år stora skador på träd och buskar. Speciellt allvarligt är det i fruktodlingar, plantskolor och skogsplanteringar där stora ekonomiska värden ofta står på spel. I vårt land finns det sex vanligt förekommande sorkarter varav vattensorken, Arvicola terrestris och åkersorken, Microtus agrestis, hör till de stora skadegörarna. Särskilt under snörika vintrar gör de stor skada genom att gnaga bort barken på unga saftrika trädplantor eller genom att stympa och gnaga av rötterna på större träd. 

Keywords

Vattensork; Arvicola terrestris; åkersork; Microtus agrestis; åtgärder

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
1993, number: 89 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/108555