Skip to main content
Report, 2008

Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmark via NILS år 2007

Glimskär, Anders Ove; Bergman, Karl-Olof; Christensen, Pernilla; Cronvall, Erik; Hedblom, Marcus; Lagerqvist, Kjell; Ringvall, Anna; Wikberg, Jenny; Sundquist, Sture;

Abstract

Denna rapport presenterar resultat för ett antal indikatorer på kvalitet och skötsel i ett stickprov av ängs- och betesmarker i hela Sverige. Inventeringen och analyserna görs varje år från och med 2006 på uppdrag av Jordbruksverket, som underlag för bl.a. utvärderingen av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Som indikatorer har i första hand valts ett antal organismgrupper (fjärilar, humlor, kärlväxter, grova lövträd och epifytlavar), och dessutom beskrivs vegetationens struktur och sammansättning i provytor, som underlag för att ta fram strukturella indikatorer (t.ex. påverkan av gödsling och hävdintensitet/igenväxning). Urvalet bygger på förslag som tagits fram av Naturcentrum AB. De resultat som presenteras i denna rapport kommer från de första två årens inventering, vilket innefattar två femtedelar av det totala stickprovet. Efter fem år får man således de mest tillförlitliga mängdskattningarna. Därefter återkommer man till samma objekt med samma intervall, vilket gör att man på ett tillförlitligt sätt kan analysera förändringar baserat på jämförelser mellan femårsperioder.

Arbetet har utförts vid institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå, i samarbete med inst. för ekologi, SLU och avd. för biologi/IFM, Linköpings universitet. Uppdraget att inventera ängs- och betesmarker samordnas med fältarbetet i NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige), och metodiken är till stor del likartad, med en del tilläggsmoment. NILS är ett rikstäckande miljöövervakningsprogram som följer tillstånd och förändringar i det svenska landskapet och hur dessa påverkar förutsättningarna för den biologiska mångfalden. NILS finansieras av Naturvårdsverket och ingår i programområde Landskap. Ett viktigt syfte med NILS är att följa upp de nationella miljökvalitetsmålen för olika naturtyper och fungera som underlag för att till exempel visa om genomförda miljövårdsåtgärder leder till önskade förbättringar på nationell nivå eller landsdelsnivå.

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning

2008, number: 238
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning

Authors' information

Glimskär, Anders Ove (Glimskär, Anders)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Bergman, Karl-Olof
Linköping University
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Lagerqvist, Kjell
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Ringvall, Anna (Ringvall, Anna)
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Wikberg, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Sundquist, Sture
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

Associated SLU-program

Agricultural landscape

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/108655