Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2020

Vattenkvaliteten i Vänerns tillflöden och utlopp 2019

Sonesten, Lars

Abstract

Vänerns tillflöden uppvisade generellt sett en jämförelsevis något hög årsmedelvattenföring, vilket framförallt beror på de höga flödena i samband med höstregnen. Den överlag höga vattenföringen innebar även att transporterna av näringsämnen i vattendrag var högre än vad som har varit normalt under senare år. Halterna av kväve och fosfor var även dessa på förhållandevis höga nivåer. Halterna av organiskt material har under senare år stabiliserats eller i några fall till och med minskat efter en period med stadigt ökande halter.

Published in


Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund

  Associated SLU-program

  Lakes and watercourses
  Eutrophication
  Climate
  Use of FOMA data

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences
  Geochemistry
  Oceanography, Hydrology, Water Resources

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/108867